สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม BPK GO Championship 2019

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย บริษัท ซีพี ออลล์จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำโดยนายเด่น จิตวิขาม หัวหน้ากลุ่มสาระฯ จัดการแข่งขันหมากล้อมรายการ BPK Go Championship 2019 ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 4 แล้ว ซึ่งเป็นรายการที่เหล่ายอดเซียนนักหมากล้อมรุ่นเยาว์ทั่วประเทศทั่วระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 180 คน

ในพิธีเปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร ชุติมาสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมเป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการแข่งขัน นายอนุรักษ์ บุญเหลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ได้มอบรางวัล ให้กับนักกีฬา ในพิธีปิดการแข่งขัน
ในบรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยภาพแห่งความประทับใจ มิตรภาพ ของนักกีฬา ความผิดหวัง สมหวังตามวิถีของกีฬา แรงสนับสนุนของผู้ปกครอง ครู-อาจารย์ที่สนับสนุน และ ครูสอนหมากล้อมทุกๆคน ที่มาให้กำลังใจ ตลอดจนนำมาซึ่งความสำเร็จไม่ว่าจะแพ้ชนะก็ตาม

พิธีปิดการแข่งขัน ได้รับเกียรติจาก นายอนุรักษ์ บุญเหลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ได้มอบรางวัลให้กับนักกีฬา กล่าวยินดีอวยพรและปิดการแข่งขัน BPK Go Championship 2019

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติมรับชมที่ Facebook: สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

……ผลงานแข่งขัน…..

ประเภทบุคคล ระดับดั้ง

ชนะเลิศ นายไชยกานต์ กาญจนศิลป์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ช.อนพัทย์ ปาณฑะผลิน
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ช. วรท ตัณพิสุทธิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ด.ช.ปารมี สุธีรัตน์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ด.ช.สุวิจักขณ์ ลออเสถียรกุล โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
รองชนะเลิศอันดับที่ 5 ด.ญ.จิดาภา วัชระมโนกานต์ โรงเรียนอมาตยกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ 6 ด.ช.จรูญศักดิ์ สารพิมพา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประเภทบุคคลชาย มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชนะเลิศ นายศุภากร จิตรอารี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายเกียรติศักดิ์ เอื้อพรประพันธ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายสรวิศ ธนชาต โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 นายกิตติภพ ศิระวรกุล โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร
รองชนะเลิศอันดับที่ 4 นายณัฐพงษ์ ขาวสอาด โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
รองชนะเลิศอันดับที่ 5 นายอดิศร แฝกสมุทร โรงเรียนมหรรณพาราม
รองชนะเลิศอันดับที่ 6 นายกฤษฎา มุพาพร โรงเรียนมหรรณพาราม

ประเภทบุคคลหญิง มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชนะเลิศ น.ส.กษิรา เสนารัตน์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 น.ส.วนัสนัน เอี่ยมสุจริต โรงเรียนวัดราชโอรส
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 น.ส.ลลิดา คุณวุฒิเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 น.ส.ธันยกานต์ มณีทูล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับที่ 4 น.ส.พลอยชมพู ศรีประทุม โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
รองชนะเลิศอันดับที่ 5 น.ส.สมาพร ตุ้มเพชร โรงเรียนวัดพุทธบูชา
รองชนะเลิศอันดับที่ 6 น.ส.พาริสา แจ้งคำ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

ประเภทบุคคลชาย มัธยมศึกษาตอนต้น

ชนะเลิศ ด.ช.ฏิยะพัฒน์ พรหมเต็ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ช.กฤตภัค ทองเนื้ออ่อน โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญฯ
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ช.ภูผาภูมิ ชูพงศ์ โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ด.ช.จักรพรรดิ โพธิพิภัทรกุล โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ด.ช.พัฒนรัตน์ มั่นแดง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
รองชนะเลิศอันดับที่ 5 ด.ช.กริน เศรษฐภัทรชัย สถาบันหมากล้อม Smart Go
รองชนะเลิศอันดับที่ 6 ด.ช.พัฒนินท์ รุ่งเรืองเกษมสุข โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

ประเภทบุคคลหญิง มัธยมศึกษาตอนต้น

ชนะเลิศ ด.ญ.ธนัตถา โพธิคาร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ญ.ภาธิตา จั่นเพ็ชร์ โรงเรียนมหรรณพาราม
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ญ.อนันตญา วารินหอมหวล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ด.ญ.แพรวา เลิศบางพลัด โรงเรียนมหรรณพาราม
รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ด.ญ.พรนัชชา หงษ์ทอง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับที่ 5 ด.ญ.พัชรมัย วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
รองชนะเลิศอันดับที่ 6 ด.ญ.วิญญ์ชลีย์ แจ้งประจักษ์ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

ประเภทบุคคลชาย ประถมศึกษา

ชนะเลิศ ด.ช.ธนนท์ ธัญญกสิกล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ช.ภูผา กสิกิจนำชัย สถาบันหมากล้อม Smart Go
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ช.ศักย์ศรณ์ สุวัฒนากุลกิจ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ด.ช.เตชธร สุขประวิทย์ โรงเรียนอรรถมิตร
รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ด.ช.กิตติคม ไกรอมร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
รองชนะเลิศอันดับที่ 5 ด.ช.ศิวะกร พัฒนกิจกุล โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ
รองชนะเลิศอันดับที่ 6 ด.ช.ปณิธิ แช่มเล็ก โรงเรียนประชานิเวศน์

ประเภทบุคคลหญิง ประถมศึกษา

ชนะเลิศ ด.ญ.นภัทร มั่นเจริญ โรงเรียนอมาตยกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ญ.กัญญาพัชร มีนวล โรงเรียนประชานิเวศน์
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ญ.นันท์นภัส เจริญทั้งวิทยา โรงเรียนอุดมศึกษา
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ด.ญ.ปาณิสรา พรหมเต็ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ด.ญ.ศุภิศรา กวีวัฒนถาวร โรงเรียนมารีวิทย์ บ่อวิน
รองชนะเลิศอันดับที่ 5 ด.ญ.สิรภัทร สิงห์สี สถาบันหมากล้อม Smart Go
รองชนะเลิศอันดับที่ 6 ด.ญ.ปารมิตา สุธีรัตน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์