สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 46

สรุปผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดการแข่งขันหมากล้อมในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 46 โดยการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 – 18 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา มีนักกีฬาที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 150 คน

ประเภทคู่ชาย
รางวัลชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
1.  นายกฤษฎิ์ แจ่มขจรเกียรติ
2.  นายพีรพัฒน์  เพิ่มสุวรรณเจริญ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
1.  นายตรัยพัทธ์ วุฒิบวรนันท์
2.  นายธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1.  นายเปรม เทียวมงคล
2.  นายชนาธิป  อาจอาษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมที่ 2 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.  นายอธิคม  ศิริฉัตรชัยกุล
2.  นายภัทรวุฒิ  รัตนาวิบูลย์

 

ประเภทคู่หญิง
รางวัลชนะเลิศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.  นางสาวอิสรีย์  มหภาคโสภณทิศาล
2.  นางสาวเขมณัฎฐ์  เจริญวรกุล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1.  นางสาวภคนางค์  จันทร
2.  นางสาวธัญญาวดี  เมืองไชย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมที่ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1.  นางสาวศินีนารท  อาจารีพิพัฒน์
2.  นางสาวอารยา  สิริยะเสถียร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมที่ 2
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1.  นางสาวจิรวรรณ  ทับสีหา
2.  นางสาวนิภาพร  บุญเทียน

 

ประเภทคู่ผสม
รางวัลชนะเลิศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.  นางสาวฌัฎฐูนิช  จันทโรจวงศ์
2.  นายเชาวน์  เจริญสมสมัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1.  นางสาวภัคจิรา  เจริญวัฒนา
2.  นายนราวิชญ์  พงศ์กิจวรสิน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1.  นางสาวปรภาว์  สุเมธเชิงปรัชญา
2.  นายนรินทร์โชติ  อาจารีพิพัฒน์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมที่ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1.  นางสาวจิรัสญานันท์  พัฒนะราม
2.  นายธเนศ  เชื้อบุปผา

 

ประเภททีมชาย
รางวัลชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
1.  นายธนพล  เตียวัฒนานนท์
2.  นายโอฬาร โรจนะบุรานนท์
3.  นายชิษณุพงศ์ แจ้งมาก
4.  นายตรัยพัทธ์ วุฒิบวรนันท์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1.  นายธเนศ  เชื้อบุปผา
2.  นายสัจจพร  ปัญญาคำ
3.  นายปฏิภาณ  ด่านดี
4.  นายสมศักดิ์  วงษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.  นายพลวุฒิ  ทรงสุข
2.  นายชาญสิทธิ์  อภินันท์วงศ์
3.  นายเชาวน์  เจริญสมสมัย
4.  นายบรรณสรณ์  ครองยั่งยืน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมที่ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1.  นายนรินทร์โชติ  อาจารีพิพัฒน์
2.  นายวรวิช  สืบปาละ
3.  นายจิดิศักดิ์  สอนสุข

 

ประเภทบุคคลชาย
รางวัลชนะเลิศ
นายกฤษฎิ์  แจ่มขจรเกียรติ   มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
นายธีระ  รุ่งเรืองทวีพงศ์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คนที่ 1
นายประชารักษ์  จริยาวัฒนกุล   มหาวิทยาลัยมหิดล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คนที่ 2
นายณัฐวัชร์  พ่อค้า   มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 

ประเภททีมหญิง
รางวัลชนะเลิศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.  นางสาวเขมณัฎฐ์  เจริญวรสกุล
2.  นางสาวอิสรีย์  มหภาคโสภณพิศาล
3.  นางสาวภัคจิรา  เอิบกิตติสวัสดิ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1.  นางสาวภัคจิรา  เจริญวัฒนา
2.  นางสาวศินีนารท  อาจารีพิพัฒน์
3.  นางสาวอารยา  สิริยะเสถียร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1.  นางสาวศิวพร มะยะเฉียว
2.  นางสาวพีรภรณ์ เหมือนเสมอใจ
3.  นางสาวเพชราภรณ์ ขวัญเมือง
4.  นางสาวเปมิกา  ศิริรัตน์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมที่ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1.  นางสาวอัจฉราพรรณ  แสงบัวเผื่อน
2.  นางสาวจิรัสญานันท์  พัฒนะราม
3.  นางสาวโซเฟีย  กุลนาม

ประเภทบุคคลหญิง
รางวัลชนะเลิศ
นางสาวยลดา  น้าวิไลเจริญ  มหาวิทยาลัยมหิดล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวศศพร จอมหงษ์  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  คนที่ 1
นางสาวธัญญาวดี  เมืองไชย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 คนที่ 2
นางสาวปรภาว์  สุเมธเชิงปรัชญา