สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม Standard Rating & Friendship Game 2018

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหมากล้อม Standard Rating & Friendship Game 2018 ประเภท กระดาน 19*19 ซึ่งมีนักกีฬาเข้าร่วมกว่า 370 คน

พิธีปิดได้รับเกียรติจาก ท่านภารดาวิหาร ศรีหาพล อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ให้เกียรติกล่าวปิดการแข่งขันและมอบรางวัล ในครั้งนี้

 

    

 

ผลการแข่งขัน Standard Rating & Friendship Game 2018 ดังนี้

ผลการแข่งขันประเภท Premier Gold
ชนะเลิศ ได้แก่ เผยเจีย  เจิ้ง
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สิริเทพ  เฉิน
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วรท  ตัณพิสุทธิ์
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ศิวกร  เชาวน์เลิศเสรี
รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ ศิรสิทธิ์  เศวตกิติธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการแข่งขันประเภท Premier Silver

ชนะเลิศ ได้แก่ ชาคริต  หลวงจันทร์
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นฤชิต  สิงห์ปี
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ปุณณริศ  อิทธิสกุลชัย
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ อัครพล  บุญกล่ำ
รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ เมธาสิทธิ์  บัณฑิตวราพงศ์

 

ผลการแข่งขันประเภทครู

ชนะเลิศ ได้แก่ วโรตม์  ศรีรัตนพาทานนท์
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ กรพิพัฒน์  การุณยเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เอกพงษ์  ดิษแสง

 

ผลการแข่งขันประเภท HIGH KYU มัธยมปลาย

ชนะเลิศ ได้แก่ จักรนิภัทร  พรหมเต็ม
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ พัสกร  ศรีบุญเจริญ
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เกียรติศักดิ์  เอื้อพรประพันธ์
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ชัยมงคล  กันติ๊บ
รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ เทียนศิริ  เหรียญรุ่งโรจน์

 

ผลการแข่งขันประเภท HIGH KYU มัธยมต้น

ชนะเลิศ ได้แก่ ธัชนนท์  ยโลดม
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ชยทัต  สุวรรณเกต
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ จัสติน  พลิทแมน
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ พรรษกร  บุญพลอย
รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ ฏิยะพัฒน์  พรหมเต็ม

 

ผลการแข่งขันประเภท HIGH KYU ประถมปลาย

ชนะเลิศ ได้แก่ พิรอาชว์  สิทธิจิตวัฒน์
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ณฤชล  ชินวัฒนกูล
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สิรเศรษฐ์  เตชะสมบูรณ์
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ อคิรา  นุ้ยบุตร
รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ ตรีภพ  หย่ำวิลัย

 

ผลการแข่งขันประเภท HIGH KYU ประถมต้น

ชนะเลิศ ได้แก่ ธนกฤต  โรจวีระ
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ พลอยไพลิณ  เลิศวิวัฒน์ตระกูล
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ กันตณัฐ  แก้วหาญ

 

ผลการแข่งขันประเภท LOW KYU มัธยมปลาย

ชนะเลิศ ได้แก่ ศิคโรตม์  พันธุรัตน์
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ชัชพิมุข  วิถีพานิชย์
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ภาวัต  โสภณอภิกุล
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ภัทริฐา  กาญจนศยาธร
รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ กันทร  องค์ศิริพร

 

ผลการแข่งขันประเภท LOW KYU มัธยมต้น สาย 1

ชนะเลิศ ได้แก่ จรย  จิงผดุงสุข
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ปรินทร์  หวังพิชสุข
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ พลวศิน  พจนพิมล
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ปลายฟ้า  รอดภัย
รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ สิรธีร์  ใจเมือง

 

ผลการแข่งขันประเภท LOW KYU มัธยมต้น สาย 2

ชนะเลิศ ได้แก่ ธนดล  นาคพีระยุทธ
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ณพิชญ์คุณ  เจนสินสมบูรณ์
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ภูริพัฒน์  ศรีคง
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ณัฏฐนันท์  รุ่งจรัสนนท์
รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ สรยุทธ์  รอบรู้

 

ผลการแข่งขันประเภท LOW KYU ประถมปลาย สาย 1

ชนะเลิศ ได้แก่ ปภังกร  พงษ์เดช
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ภัทร์  ศรีไพศาล
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วีรวัฑฒก์  บุญเปรื่อง
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นันท์พงศ์  ตันเจริญพงศ์
รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ ธนกร  สัจจวโรดม

 

ผลการแข่งขันประเภท LOW KYU ประถมปลาย สาย 2

ชนะเลิศ ได้แก่ เลิศวรุณ  ศรีฉันทะมิตร
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ณัฐศิศิตา  แสงงาม
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วิภาส  ทองดีนิโรจน์
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ วรินทร์  วิวัฒน์วารินทร์
รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ สิรภพ  แสงเถื่อน

 

ผลการแข่งขันประเภท LOW KYU ประถมปลาย สาย 3

ชนะเลิศ ได้แก่ ศักย์ศรณ์  สุวัฒนากุลกิจ
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ธีรุตม์  ธนมิตรามณี
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ปร์วีร์  ทับดวง
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ภูดิส  สหกิจภิญโญ
รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ อภิภู  มาลัยมี

 

ผลการแข่งขันประเภท LOW KYU ประถมต้น สาย 1

ชนะเลิศ ได้แก่ กรณ์  ตะวันแสงอร่าม
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ พรรษชล  บุญพลอย
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ จิรพงศ์  บุญศิริ
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ปารมิตา  สุธีรัตน์
รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ ปณิธิ  แช่มเล็ก

 

ผลการแข่งขันประเภท LOW KYU ประถมต้น สาย 2

ชนะเลิศ ได้แก่ ภูผา  กสิกิจนำชัย
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สรวิชญ์  จันทร์เจริญฤทธิ์
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ปัญญวีร์  ฟลาฤทธิ์
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ เอวา  นุ้ยบุตา
รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ วีรวิชญ์  วัฒนาเศลารัตต์

 

ผลการแข่งขันประเภท Friendship Game มัธยมปลาย
ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมACC8
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมมัธยมประชานิเวศน์ ทีม 4
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมโรงเรียนมหรรณพาราม2

ผลการแข่งขันประเภท Friendship Game มัธยมต้น
ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม บ้านเสริมภาษาไทย C
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมบางมดวิทยาฯ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมJPV1

ผลการแข่งขันประเภท Friendship Game ประถมปลาย
ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Ru.Kid 2
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมบ้านขุนประเทศ 2
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมบ้านขุนประเทศ 1

ผลการแข่งขันประเภท Friendship Game ประถมต้น
ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม kps48
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมMahabud B