สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม Women Go Championship 2018

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม Women Go Championship 2018 ในวันอาทิตย์ ที่ 26 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์สรรพสินค้า ฮาร์เบอร์ พัทยา จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 150 คน

ผลการแข่งขัน

ประเภทHIGH DUN

รางวัลชนะเลิศ                ภิญญาดา ศรอารา

รองชนะเลิศอันดับที่ 1     วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย

รองชนะเลิศอันดับที่ 2     ริบะคา วงศ์ชูแก้ว

รองชนะเลิศอันดับที่ 3     อรุณกร ประทุมวัน

รองชนะเลิศอันดับที่ 4     ษาวารี พันธเสน

รองชนะเลิศอันดับที่ 5     ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์

รองชนะเลิศอันดับที่ 6     วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์

รองชนะเลิศอันดับที่ 7     มัชฌิมา ขวัญใจ

 

ประเภทHIGH KYU

รางวัลชนะเลิศ                นวินดา ศรีสุริยสวัสดิ์

รองชนะเลิศอันดับที่ 1     ณัฐชานันท์ อนุการสกุลชูลาภ

รองชนะเลิศอันดับที่ 2     เขมิกา เจรีรัตน์

รองชนะเลิศอันดับที่ 3     ปุญนิชา โกศลบุญมี

รองชนะเลิศอันดับที่ 4     วริศรา วรรณวงศ์วัฒนา

รองชนะเลิศอันดับที่ 5     กษิรา เสนารัตน์

 

ประเภทLOW KYU

รางวัลชนะเลิศ                น.ส.โซเฟีย กุลนาม

รองชนะเลิศอันดับที่ 1  ด.ญ.ธนัตถา โพธิคาร

รองชนะเลิศอันดับที่ 2     ด.ญ.จิราภา เกียรติกูลขจร

รองชนะเลิศอันดับที่ 3     ด.ญ.นวภัทร คำพุฒ

รองชนะเลิศอันดับที่ 4     น.ส.นิติยา แปงอุด

รองชนะเลิศอันดับที่ 5     ด.ญ.ธวัลรัตน์ อนุการสกุลชูลาภ

รองชนะเลิศอันดับที่ 6     ด.ญ.วิรากานต์บุญฟ้าประทาน

รองชนะเลิศอันดับที่ 7     ด.ญ.ปลายฟ้า รอดภัย

ประเภทFRIENDSHIP 1

รางวัลชนะเลิศ                   ทีมKps1

1.ด.ญ.ศศิณิส์ภา นำทรัพย์เจริญ                 2.ด.ญ.มนิคะ มัสทิน 3.ด.ญ.อภิสรา จ๊อยซ์ ฮาร์ท

รองชนะเลิศอันดับที่ 1          ทีมGo Life 1

1.ด.ญ.ศุภิศรา กวีวัฒนถาวร      2.ด.ญ.เขมจิรา เดชจิรพงศาธร    3.ด.ญ.ปิญนัชชา พราหมณ์พุฒิคุณ

รองชนะเลิศอันดับที่ 2          ทีมGO SENSE

1.ชมดาว​ ศิริรัตน์       2.ธนิษฐา​ รุ่งธนาภิรมย์               3.ธัญพิชชา​ พิมเสน

รองชนะเลิศอันดับที่ 3          ทีมพัทยา 3ทีม 1

1.เด็กหญิงแซนดร้า มาปิง           2.เด็กหญิงอิษฎาพรรณ กิจสม 3.เด็กหญิงทอธารทอง อุบลศรี

รองชนะเลิศอันดับที่ 4          ทีมระยองน่ารัก 2

1.ด.ญ. ครองขวัญ คูหาพงศ์       2.ด.ญ. มินจี โซน       3.ด.ญ. จิรัชญา ธรรมสุรักษ์

รองชนะเลิศอันดับที่ 5          ทีมPIM GO CLUB 1

1.นางสาวทับทิม จักรชุม 2.นางสางจารุวรรณ จะรับรัมย์ 3.นางสาวณัฐกมล ชาติเเดนไทย

รองชนะเลิศอันดับที่ 6          ทีมหิว1

1.น.ส.ศิริรัตน์ สกุลไทย 2.น.ส.บุณยจิตต์ ชาตะสุภณ 3.น.ส.ศิริขวัญ โยไทยเคลื่อน

รองชนะเลิศอันดับที่ 7          ทีมมัธยมสาธิตพัทยา 3

1.ด.ญ.กัลยา สิงห์คูณ                2.ด.ญ.ญาณิศา วิจิตรกุล 3.ด.ญ.สุภาวิกา ขิงสันเทียะ

 

ประเภทFRIENDSHIP 2

รางวัลชนะเลิศ                ทีมKps2

1.ด.ญ.ณิชมน เลิศลัญจกร   2.ด.ญ.ฟ้ากานต์ ลิ่มกองลาภ                               3.ด.ญ.ธัญพิสิฏฐา บวรปรีชาวณิช

รองชนะเลิศอันดับที่ 1     ทีมหิวอะไรกัน

1.น.ส.พลอยชมพู ศรีปทุม    2.น.ส.พิมพกานต์ กำลังศิลป์               3.น.ส.แพรวพรรณ ตันติวัชรเสรีกุล

รองชนะเลิศอันดับที่ 2     ทีมพัทยา 3 ทีม 4

1.เด็กหญิงพิมญาดา วรรัตน์                2.เด็กหญิงชลธิชา สุพรรณนอก           3.เด็กหญิงศุภัชญา ผสมทรัพย์

รองชนะเลิศอันดับที่ 3     ทีม PIM GO CLUB 2

1.นางสาววรัญชนา กิ่งเกตุ  2.นางสาวชนัดดา ลือสมศรี 3.นางสาวประภาสิริ แสงชาติ

รองชนะเลิศอันดับที่ 4     ทีมมัธยมสาธิตพัทยา 4

1.น.ส. สันธิลา โพธิ์ใต้                           2.น.ส. เปรมกมล ศาสตราน์ 3.น.ส. ปิยกานต์ ประทุมบาล

รองชนะเลิศอันดับที่ 5     ทีมพัทยา 3 ทีม 3

1.เด็กหญิงเบญญาภา ทัศนธาร          2.เด็กหญิงเพ็ญนภา ทับทิม 3.เด็กหญิงพรรณนารา อยู่เย็น

รองชนะเลิศอันดับที่ 6     ทีมหิวเมื่อไรก็เเวะมา 1

1.ด.ญ.จินตภักดิ์ หมื่นราม    2.น.ส.สุรีพร แผ้วพลสง                         3.น.ส.ปรียาดา แถวจันทึก

รองชนะเลิศอันดับที่ 7     ทีม Go Life 2

1.ด.ญ.ธนพร รอบรู้                               2.ด.ญ.ณิชชา พรหมทอง                      3.ด.ญ.ชญานิศ อโณทยานนท์