สรุปผลการแข่งขันหมากล้อมกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์”

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 -​ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

ผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์”

 ประเภทบุคคลชาย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายธีระวัฒน์ จารุวรวรรณ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายชนาธิป อาจอาสา จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายเปรม เทียวมงคล จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายยศธรณ์ จานเก่า จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่นายชัยพล วงศ์เบญจทรัพย์ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

ประเภทบุคคลหญิง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวศิวพร มะยะเฉียว จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวจารุวรรณ จิตหาญ จาก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวเพชราภรณ์ ขวัญเมือง จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

ประเภทคู่ชาย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
นายเปรม เทียวมงคล
นายธเนศร์ สระวาสี
นายชนาธิป อาจอาสา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
1 นายชัชปวิทย์ เหลืองใย
2 นายธนธร ณรงค์พันธ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
1 นายธเนศพงษ์ แซ่ตั้ง
2 นายชัยพล วงศ์เบญจทรัพย์

 

ประเภทคู่หญิง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
นางสาวเพชราภรณ์ ขวัญเมือง
นางสาวศิวพร มะยะเฉียว
นางสาวพีรภรณ์ เหมือนเสมอใจ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
นางสาวนันทนัช สุขธยารักษ์
นางสาววัลภาภรณ์ เทียนไทยสงค์
นางสาวจารุวรรณ จิตหาญ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นางสาวปรียาภรณ์ ประจวบสุข
นางสาวสุพัตรา ไตรพรม

 

ประเภททีมชาย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
นายเปรม เทียวมงคล
นายธเนศร์ สระวาสี
นายชนาธิป อาจอาสา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นายวัชรวีร์ พลอยวาณิชย์
นายภัทวัฒน์ สิริเจริญทรัพย์
นายกิตติพงษ์ สิริกุลเจริญรุ่ง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
นายชัชปวิทย์ เหลืองใย
นายธนธร ณรงค์พันธ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นายธวัชชัย ไกรษี
นายธีระวัฒน์ จารุวรวรรณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
นายธเนศพงษ์ แซ่ตั้ง
นายชัยพล วงศ์เบญจทรัพย์

 

ประเภททีมผสม

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ชนะเลิศ
นายยศธรณ์ จานเก่า
นางสาวจารุวรรณ จิตหาญ
นางสาววัลภาภรณ์ เทียนไทยสงค์
นางสาวนันทนัช สุขธยารักษ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
นายอัมรินทร์ อินทร์พิทักษ์
นายนิพนธ์ อัชฌาสุทธิคุณ
นางสาวชลลดา เย็นสำราญ
นางสาวพีรภรณ์ เหมือนเสมอใจ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นายนราธิป สวาสุ
นางสาวสุพัตรา ไตรพรม
นางสาวปรียาภรณ์ ประจวบสุข