สรุปผลการแข่งขันหมากล้อมกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ขุนด่านเกมส์”

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันหมากล้อมกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ขุนด่านเกมส์” ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นที่ อาคารศาลากลางจังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 22 – 30 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

ประเภทบุคคลชาย
ชนะเลิศ ได้แก่ เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
นายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช

รองชนะเลิศ ได้แก่ เขตการแข่งขันที่
เด็กชายพงศกานต์ ศรอารา

ชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ เขตการแข่งขันที่ 1 นนทบุรี และ เขตการแข่งขันที่ 5 เชียงใหม่
นายสุวิจักขณ์ บางม่วง
นายขุนจ๊าง สัตยาโภคิน

ประเภทบุคคลหญิง
ชนะเลิศ ได้แก่เขตที่ เขตการแข่งขันที่ 3 นครราชสีมา
เด็กหญิงภิญญาดา ศรอารา
รองชนะเลิศ ได้แก่ เขตการแข่งขันที่ 7
นางสาวยลดา น้าวิไลเจริญ

ชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ เขตการแข่งขันที่ 1 นนทบุรี และ เขตการแข่งขันที่ 2 ชลบุรี
เด็กหญิงอัยย์ โศภนกิจ
เด็กหญิงษาวารี พันธเสน

ประเภททีมชาย
ชนะเลิศ ได้แก่เขตที่ เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
นายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช
นายภูริพัฒน์ สันติสิริกุล
นายปัญญกร เหมรัตนากร

รองชนะเลิศ ได้แก่ เขตการแข่งขันที่ 3 นครราชสีมา
เด็กชายพงศกานต์ ศรอารา
เด็กชายภคิณ จงฤกษ์งาม
เด็กชายภูริช ลามศรีจันทร์

อันดับที่ 3 ได้แก่ เขตการแข่งขันที่ 1 นนทบุรี และ เขตการแข่งขันที่ 4
นายสุวิจักขณ์ บางม่วง
เด็กชายต้นธรรม์ สายคำทอน
เด็กชายต้นธาร สายคำทอน
เด็กชายตุรากร สิริโชคเจริญ
เด็กชายปภังกร สิริโชคเจริญ
เด็กชายชนพัฒน์ สายแก้ว

ประเภททีมหญิง
ชนะเลิศ ได้แก่เขตที่ เขตการแข่งขันที่ 3 นครราชสีมา
เด็กหญิงภิญญาดา ศรอารา
เด็กหญิงภัทรวดี กุศลานุคุณ
เด็กหญิงวณิชชา พิทักษ์วาณิชย์

รองชนะเลิศ ได้แก่ เขตการแข่งขันที่ 2 ชลบุรี
เด็กหญิงษาวารี พันธเสน
นางสาวบุญธิชา มูลอ้อม
เด็กหญิงชลธิชา มูลอ้อม
อันดับที่ 3 ได้แก่ เขตการแข่งขันที่ 1 นนทบุรี และ เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
เด็กหญิงอัยย์ โศภนกิจ
เด็กหญิงภูริชญา โสลันดา
นางสาวโซเฟีย กุลนาม
เด็กหญิงไอรัก ฟูกูฮาระ
นางสาวอัมพรพัชร์ สุทธิอรรถศิลป์
เด็กหญิงวรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย

ประเภททีมผสม
ชนะเลิศ ได้แก่เขตที่ เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
นายสิริเทพ เฉิน
นายณภัทร วงศ์หาญเชาว์
นางสาวเขมณัฏฐ์ เจริญวรสกุล

รองชนะเลิศ ได้แก่ เขตการแข่งขันที่ 3 นครราชสีมา
เด็กชายภคิณ จงฤกษ์งาม
เด็กชายภูริช ลามศรีจันทร์
เด็กหญิงวณิชชา พิทักษ์วาณิชย์

ชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ เขตการแข่งขันที่ 1 นนทบุรี และ เขตการแข่งขันที่ 5 ลำพูน
นายพิริยะ เย็นบำรุง
นายณิชภัทร เกริกกิตติกุล
เด็กหญิงภูริชญา โสลันดา
นายจิติศักดิ์ สอนสุข
นายพีรวิทญ์ พินเรา
นางสาวดาราวรรณ ปัญจะบุรี

 

ประเภทคู่ชาย
ชนะเลิศ ได้แก่ เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
นายณภัทร วงศ์หาญเชาว์
นายสิริเทพ เฉิน
รองชนะเลิศ ได้แก่ เขตการแข่งขันที่ 3 นครราชสีมา
เด็กชายภูริช ลามศรีจันทร์
เด็กชายพาสิษฐ์ ลิมป์ปัทมปาณี

ชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ เขตการแข่งขันที่ 2 และ เขตการแข่งขันที่ 9 พัทลุง
เด็กชายพาทิศ เตชะทวีกุล
นายชยันต์พล รวยทรัพย์
นายธฤษฏ์ ชนะภัย
นายจักเรศวร มากสง

 

ประเภทคู่หญิง
ชนะเลิศ ได้แก่เขตที่ เขตการแข่งขันที่ 2 ชลบุรี
นางสาวบุญธิชา มูลอ้อม
เด็กหญิงชลธิชา มูลอ้อม
รองชนะเลิศ ได้แก่ เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
นางสาวมัชฌิมา ขวัญใจ
นางสาวฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์
ชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ เขตการแข่งขันที่ 1 นนทบุรี และ เขตการแข่งขันที่ 3 นครราชสีมา
เด็กหญิงภูริชญา โสลันดา
นางสาวโซเฟีย กุลนาม
เด็กหญิงกุลละปรียา วิศรุตวาณิชย์
เด็กหญิงธนัชชา บุญพาวัฒนา

ประเภทคู่ผสม
ชนะเลิศ ได้แก่เขตที่ เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
นางสาวเขมณัฎฐ์ เจริญวรสกุล
เด็กชายพีธศักดิ์ สุทธิอรรถศิลป์
รองชนะเลิศ ได้แก่ เขตการแข่งขันที่ 1 นนทบุรี
เด็กหญิงอัยย์ โศภนกิจ
นายสุวิจักขณ์ บางม่วง

ชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ เขตการแข่งขันที่ 2 ชลบุรี และ เขตการแข่งขันที่ 3 นครราชสีมา
เด็กหญิงษาวารี พันธเสน
นายศรีภูมิ สาครตระกูล
เด็กหญิงสุรภา ปัญจภักดี
นายธนิน บุญพาวัฒนา

นักกีฬาดีเด่นชาย ได้แก่ เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
นายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช

นักกีฬาดีเด่นหญิง ได้แก่ เขตการศึกษาที่ 3 นครราชสีมา
เด็กหญิงภิญญาดา ศรอารา

ผู้ฝึกสอนดีเด่นชาย ได้แก่ เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานครนายรัชชยุต ภูวัชร์เตชากร

ผู้ฝึกสอนดีเด่นหญิง ได้แก่ เขตการศึกษาที่ 3 นครราชสีมา
นายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน