สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม Standard Rating & Friendship Game 2017 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหมากล้อม Standard Rating and Friendship Game ครั้งที่ 1/2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ซึ่งมีนักกีฬาเข้าร่วมกว่า 800 คน

 

พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ท่านภารดาวิหาร ศรีหาพล อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และ นายดิษฐพร ดีวัฒนกุล ผู้แทนกรรมการสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติกล่าวเปิดการแข่งขันในครั้งนี้

 

 

 

ผลการแข่งขัน Standard Rating and Friendship Game ครั้งที่ 1/2560 ดังนี้

ประเภท Premier Gold

ผลการแข่งขันประเภท Premier Gold
ชนะเลิศ ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล สถาบันสอนหมากล้อม IQ UP
รองชนะเลิศอันดับ 1 ภูริช ลามศรีจันทร์ สถาบันสอนหมากล้อม GO HOUSE จ.นครราชสีมา
รองชนะเลิศอันดับ 2 พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม สถาบันสอนหมากล้อม GO FAMILY จ.นนทบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 3 พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
รองชนะเลิศอันดับ 4 เผยเจีย เจิ้ง สถาบันสอนหมากล้อม IQ UP

ประเภท Premier Silver

ผลการแข่งขันประเภท Premier Silver

ชนะเลิศ พาสิษฐ์ ลิมป์ปัทมปาณี สถาบันสอนหมากล้อม GO HOUSE จ.นครราชสีมา
รองชนะเลิศอันดับ 1 ไชยกานต์ กาญจนศิลป์ โรงเรียนสวนกุหลาบ
รองชนะเลิศอันดับ 2 วรท ตัณพิสุทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ
รองชนะเลิศอันดับ 3 ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม โรงเรียนสาธิตเกษตรศาสตร์ บางเขน
รองชนะเลิศอันดับ 4 คริษฐ์ เอกบวรภาค โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

ผลการแข่งขันประเภท High Kyu มัธยมปลาย

ชนะเลิศ ธนากร ศรีสงคราม วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 1 กลย์ธัช กัลยาณธัช GDM
รองชนะเลิศอันดับ 2 ฐายิกา ภูมีช่วง โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
รองชนะเลิศอันดับ 3 ศักรินทร์ ภิญโญ วิทยาลัยเทคนิค สระบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 4 ดาราพงษ์ เทียบสม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ

 

ผลการแข่งขันประเภท High Kyu มัธยมต้น

ชนะเลิศ อนพัทย์ ปาณฑะผลิน โรงเรียนหอวัง
รองชนะเลิศอันดับ 1 พัชรพงศ์ โคจรโรจน์ สถาบันสอนหมากล้อม IQ UP
รองชนะเลิศอันดับ 2 ชนาธิป สาทสุทธิ โรงเรียนสาธิตเกษตรศาสตร์ บางเขน
รองชนะเลิศอันดับ 3 ณัฐกิตต์ อริยฐานมานนท์   โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา
รองชนะเลิศอันดับ 4 ชาคริต หลวงจันทร์ โรงเรียนชลราษฏรอำรุง

ผลการแข่งขันประเภท High Kyu ประถมปลาย

ชนะเลิศ จัสติน พลิทแมน บ้านเสริมภาษาไทย “ครูปิ๊ก”
รองชนะเลิศอันดับ 1 ปุณณฤทธิ์ เจียง สถาบันสอนหมากล้อม IQ UP
รองชนะเลิศอันดับ 2 จิรกิตติ์ จันทโรจน์วงศ์ สถาบันสอนหมากล้อม IQ UP
รองชนะเลิศอันดับ 3 สิริเดช เลาหเลิศเดชา โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ
รองชนะเลิศอันดับ 4 ภาคย์ คณิตวรนันท์ โรงเรียนสาธิตเกษตรศาสตร์ บางเขน

ผลการแข่งขันประเภท High Kyu ประถมต้น
ชนะเลิศ ปวริศ จารุอำไพแสง สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
รองชนะเลิศอันดับ 1 ภัทรวดี กุศลานุคุณ สถาบันสอนหมากล้อม GO HOUSE จ.นครราชสีมา
รองชนะเลิศอันดับ 2 ปาณิสรา พรหมเต็ม สถาบันสอนหมากล้อม GO SENSE

รองชนะเลิศอันดับ 3 จรูญศักดิ์ สารพิมพา สถาบันสอนหมากล้อม GO SENSE

ผลการแข่งขันประเภท Low Kyu มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ จิรัชยา แก้วมูล โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
รองชนะเลิศอันดับ 1 ศิคโรตม์ พันธุรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
รองชนะเลิศอันดับ 2 วอนฮอก ชอย สถาบันสอนหมากล้อม IQ UP
รองชนะเลิศอันดับ 3 ฌัฐวัฒน์ วิถีเทพ สถาบันสอนหมากล้อม BGS GO บางบอน
รองชนะเลิศอันดับ 4 ณิชภัทร เกริกกิตติกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ผลการแข่งขันประเภท Low Kyu ประถมศึกษาตอนต้น สาย 1
ชนะเลิศ ธีรรัฐ เลิศพุทธรักษ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา
รองชนะเลิศอันดับ 1 จักรวาล อัมพรพฤติ โรงเรียนสาธิตปทุมวัน
รองชนะเลิศอันดับ 2 ชัญชิต สันประเสริฐ บ้านเสริมภาษาไทย “ครูปิ๊ก”
รองชนะเลิศอันดับ 3 กิตติภพ ศิระวรกุล โรงเรียนสาธิตประสานมิตร
รองชนะเลิศอันดับ 4 อภิสัณห์ บุนนาค Satit Prasarnmit International Programme

ประเภท Low Kyu ประถมศึกษาตอนต้น สาย 2

ชนะเลิศ เฟื่องลาภ ตัณฑ์ธีระชาติ สถาบันสอนหมากล้อม IQ UP
รองชนะเลิศอันดับ 1 จักรพรรดิ โพธิพิภัทรกุล โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
รองชนะเลิศอันดับ 2 ตฤณ ตรงงาม โรงเรียนระยองวิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับ 3 พลวศิน พจนพิมล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา
รองชนะเลิศอันดับ 4 ณฐภัทร เหรียญรุ่งโรจน์ สถาบันสอนหมากล้อม GO FAMILY จ.นนทบุรี

ประเภท Low Kyu ประถมศึกษาตอนปลาย สาย 1
ชนะเลิศ สุภณัท อุดมเพทายกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
รองชนะเลิศอันดับ 1 พันษพัฒน์ พุฒิธนะสุนทร ชมรมกีฬาหมากล้อม จ.ระยอง
รองชนะเลิศอันดับ 2 ธนกฤต สุนทรเวชพงษ์ ชมรมกีฬาหมากล้อม จ.ระยอง
รองชนะเลิศอันดับ 3 จิดาภา วัชระมโนกานต์ โรงเรียนอมาตยกุล
รองชนะเลิศอันดับ 4 ปุณณริศ อิทธิสกุลชัย สถาบันสอนหมากล้อม IQ UP

ประเภท Low Kyu ประถมศึกษาตอนปลาย สาย 2
ชนะเลิศ กิตติโชติ อวยพรชัยกุล โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์
รองชนะเลิศอันดับ 1 เทวินทร์ แซ่ลิ้ม โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
รองชนะเลิศอันดับ 2 จัตตรีวุฒิ สัมมาวุฒิชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
รองชนะเลิศอันดับ 3 ชิษณุพงศ์ พสุวณิชย์กุล ชมรมกีฬาหมากล้อม จ.ระยอง
รองชนะเลิศอันดับ 4 ธนศิษฎ์ เจียมศรีมงคล ชมรมกีฬาหมากล้อม จ.ระยอง

Low Kyu ประถมศึกษาตอนตอนต้น สาย 1
ชนะเลิศ เจตน์ กรีน สถาบันสอนหมากล้อม GO FAMILY จ.นนทบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 1 อินภุชงค์ ปูรณวัฒนกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
รองชนะเลิศอันดับ 2 เบี้ยบน สถิตธนาสาร สถาบันสอนหมากล้อม GO FAMILY จ.นนทบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 3 ปณิธิ แช่มเล็ก โรงเรียนประชานิเวศน์
รองชนะเลิศอันดับ 4 กันตวัฒน์ บุญสุภารัตน์ Concordian School

Low Kyu ประถมศึกษาตอนตอนต้น สาย 2
ชนะเลิศ ธีรธรรศ ศิริธีรากุล สถาบันสอนหมากล้อม GO SENSE
รองชนะเลิศอันดับ 1 ธนกฤต โรจน์วีระ โรงเรียนสาธิตเกษตรศาสตร์ บางเขน
รองชนะเลิศอันดับ 2 อภิภู มาลัยมี สถาบันสอนหมากล้อม GO FAMILY จ.นนทบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 3 อิทธิวัชร์ เติมวิวัฒน์ สถาบันสอนหมากล้อม IQ UP
รองชนะเลิศอันดับ 4 พิสิษฐ์ ฉัตรอมรวงศ์ โรงเรียนประชานิเวศน์

 

ประเภททีม Friendship Game มัธยมปลาย
ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ทีม 1 ประกอบด้วย อภิษฎา ชูยศ, มัลลิกา น้อยมา, สิรยา คนเพียร

รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ประกอบด้วย  ธนธรณ์ ลิ้มธนกิจ, ณัฐภัทร ตรีสุริยาแสงโชติ, ณัฐภูมิ แซ่ลิ่ม

รองชนะเลิศอันดับ 2 ร.ร.วัดราชโอรส ม.ปลาย ทีม 1 ประกอบด้วย  วนัสนัน เอี่ยมสุจริต, สุวิรยา จันทร์มี, นิธิโชติ มณีรัตน์ไพโรจน์

รองชนะเลิศอันดับ 3 ร.ร.วัดราชโอรส ม.ปลาย ทีม 1 ประกอบด้วย วนัสนัน เอี่ยมสุจริต, สุวิรยา จันทร์มี, นิธิโชติ มณีรัตน์ไพโรจน์

ประเภททีม Friendship Game มัธยมต้น
ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต1 ประกอบด้วย ธัญญชล จันทร์เรือง, ณัฐชยา สราญฤทธิไกร, ปิติรัศมิ์ อัฐพนธ์

รองชนะเลิศอันดับ 1 บ้านเสริมภาษาไทย “ครูปิ๊ก” ทีม E ประกอบด้วย ปฏิพัทธ์ เรืองกาญจนเศรษฐ์, รัชพงศ์ สุททิธรรม, มินธดา โชติชัยชรินทร์

รองชนะเลิศอันดับ 2 สาธิต PIM ทีม2 ประกอบด้วย อนันต์สิทธิ์ อังสุขศิริ, ฉันทัช ออรุ่งโรจน์, ธนกฤต ท่างาม

ประเภททีม Friendship Game ประถมศึกษาต้อนต้น
ชนะเลิศ สถาบันสอนหมากล้อม IQ UP ทีม1 ประกอบด้วย วีรวิชญ์ วัฒนาเศลารัตต์, ธรรม์ สุรีย์พงษ์, บุณยวัศ ตั้งประเสริฐ

รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนประชานิเวศน์ทีม 4 ประกอบด้วย ปณิธาน ธูปเทียนรัตน์, กัญญาพัชร มีนวล, สุธารัตน์ แก้วพวง

รองชนะเลิศอันดับ 2 สถาบันสอนหมากล้อม GO SENSE 4 ประกอบด้วย เตชินท์ ศรีคุ้ม, ลู่จา หวัง, แทนธรรม ตันธุวนิตย์

ประเภททีม Friendship Game อนุบาล

ชนะเลิศ สถาบันสอนหมากล้อม GO FAMILY 1 ประกอบด้วย อชิตะ มาลัยมี, พลอยพิมพรรณ ปัญญาศิริ, ศิลา ศิลาตระกูล

รองชนะเลิศอันดับ 1 สถาบันสอนหมากล้อม GO SENSE ประกอบด้วย วสุ สารพิมพา, กันตินันท์ อำพันสุวรรณ, ธนัท นันธนวัฒน์

รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนฉิมพลี ประกอบด้วย ฐนกร กำไรมาก, ชัชวิน สุกรี, ปิยะ กะบะเงิน

ชมภาพ Standard Rating and Friendship Game ครั้งที่ 1/2560

 

 

 

ทางสมาคมฯขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้