สรุปผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 คัดภาค 1 ณ จังหวัดนนทบุรี

สรุปผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 คัดภาค 1 ณ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2560

ประเภทบุคคลชาย

บุคคลชายที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร

นายวิชญ์ฤทธิ์  คฤหวาณิช

บุคคลชายที่ได้รับรองรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑  ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี

เด็กชายพงษ์เมธ  วิโรจน์ธรรม

บุคคลชายที่ได้รับรองรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๒  ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ

นายเคนบุน ทานิกุชิ

 

ประเภทบุคคลหญิง

บุคคลหญิงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดชลบุรี

เด็กหญิงษาวารี พันธเสน

บุคคลหญิงที่ได้รับรองรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑  ได้แก่ กรุงเทพมหานคร

เด็กหญิงธัญชนก อัครลาภ

บุคคลหญิงที่ได้รับรองรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๒  ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร

เด็กหญิงวีรินทร์  ตัณพิสุทธิ์

 

ประเภทคู่ชาย

คู่ชายที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร

นายพชร  เทศวัง

เด็กชายวศินภัทร์  โตมงคล

คู่ชายที่ได้รับรองรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑  ได้แก่ จังหวัดชลบุรี

นายปฏิภาณ  ด่านดี

นายสัจจพร  ปัญญาคำ

คู่ชายที่ได้รับรองรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๒  ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี

เด็กชายภาคย์  คณิตวรานันท์

เด็กชายธนกร โรจน์วีระ

 

 

 

ประเภทคู่หญิง

คู่หญิงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดชลบุรี

นางสาวบุญธิชา  มูลอ้อม

เด็กหญิงชลธิชา  มูลอ้อม

คู่หญิงที่ได้รับรองรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑  ได้แก่ กรุงเทพมหานคร

นางสาวมัชฌิมา  ขวัญใจ

นางสาวพรสินี  สุขชื่นฤทัย

คู่หญิงที่ได้รับรองรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๒  ได้แก่ จังหวัดระยอง

นางสาวเมธาพร  เจือจันทร์

นางสาวอัจฉราพร  แสงบัวเผื่อน

นางสาวศิริลักษณ์  สุขีฐาน

 

 

ประเภทคู่ผสม

คู่ผสมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร

นายวิชญ์ฤทธิ์  คฤหวาณิช

เด็กหญิงธัญชนก อัครลาภ

คู่ผสมที่ได้รับรองรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑  ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร

เด็กชายวรท  ตัณพิสุทธิ์

เด็กหญิงวีรินทร์  ตัณพิสุทธิ์

คู่ผสมที่ได้รับรองรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๒  ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี

เด็กชายพงษ์เมธ  วิโรจน์ธรรม

เด็กหญิงภูริชญา  โสลันดา

คู่ผสมที่ได้รับรองรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑  ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร

เด็กชายวรท  ตัณพิสุทธิ์

เด็กหญิงวีรินทร์  ตัณพิสุทธิ์

 

ประเภททีมชาย

ทีมชายที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร

นายนราวิชญ์ พงศ์กิจวรสิน

นายเชาวน์ เจริญสมสมัย

นายสิริเทพ  เฉิน

ทีมชายที่ได้รับรองรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑  ได้แก่ จังหวัดชลบุรี

นายชาคริต  หลวงจันทร์

เด็กชายณัฐดนย์ พราหมณ์พุฒิคุณ

นายนรินทร์โชติ  อาจารีพิพัฒน์

ทีมชายที่ได้รับรองรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๒  ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี

นายสุวิจักขณ์  บางม่วง

เด็กชายติณณ์  โภชนพันธ์

เด็กชายพงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม

 

 

 

ประเภททีมหญิง

 

ทีมหญิงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร

เด็กหญิงวรัญญ์ภัสร์  ภรณวลัย

เด็กหญิงไอรัก ฟูกูฮาระ

นางสาวสุมัตรา หมัดละ

ทีมหญิงที่ได้รับรองรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑  ได้แก่ จังหวัดชลบุรี

เด็กหญิงษาวารี พันธเสน

เด็กหญิงชลธิชา  มูลอ้อม

นางสาวบุญธิชา  มูลอ้อม

ทีมหญิงที่ได้รับรองรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๒  ได้แก่ จังหวัดระยอง

นางสาวศิริลักษณ์ สุขีฐาน

นางสาวอัจฉราพรรณ แสงบัวเผื่อน

นางสาวเมธาพร เจือจันทร์

 

ประเภททีมผสม

ทีมผสมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร

นายสิริเทพ  เฉิน

นายนราวิชญ์ พงศ์กิจวรสิน

เด็กหญิงวรัญญ์ภัสร์  ภรณวลัย

 

ทีมผสมที่ได้รับรองรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑  ได้แก่ จังหวัดชลบุรี

นายนรินทร์โชติ  อาจารีพิพัฒน์

นายชาคริต  หลวงจันทร์

นายสัจจพร  ปัญญาคำ

เด็กหญิงชลธิชา  มูลอ้อม

นางสาวบุญธิชา  มูลอ้อม

ทีมผสมที่ได้รับรองรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๒  ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี

นายสุวิจักขณ์  บางม่วง

เด็กชายติณณ์  โภชนพันธ์

เด็กหญิงอัยย์  โศภนกิจ