สรุปผลการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 13 “บัวหลวงเกมส์” ประเภทกีฬาหมากล้อม

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) จัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 13 “บัวหลวงเกมส์” ประเภทกีฬาหมากล้อม โดยในการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2561 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ ในการแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาที่ผ่านเข้ารอบมาจากการแข่งขันในระดับภาครวม 260 คน

การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 13 “บัวหลวงเกมส์” ประเภทกีฬาหมากล้อม แบ่งการแข่งขันออกเป็น 8 ประเภท ได้แก่

  1. บุคคลชาย
  2. บุคคลหญิง
  3. คู่ชาย
  4. คู่หญิง
  5. คู่ผสม
  6. ทีมชาย
  7. ทีมหญิง
  8. ทีมผสม

ผลการแข่งขัน

ประเภทบุคคลชาย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายณัฐพงศ์ อุดมแก้ว จากอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายดาราพงษ์ เทียบสม จากอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครB
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายกลธษ์ธัช กัลยาณทัช จากอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครA

ประเภทบุคคลหญิง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวกัลยรัตน์ ศรีจันทร์ จากอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวณัฐณิชา ตาสาร จากอาชีวศึกษาจังหวัดน่าน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวประกายเดือน เพชรมณี จากอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี

ประเภทคู่ชาย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อาชีวศึกษากรุงเทพมหานครA
ประกอบด้วย นายเทียนศิริ เพรียญรุ่งโรจน์
นายศุภวิชญ์ ตรีสุริยแสงโชติ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อาชีวศึกษากรุงเทพมหานครB
ประกอบด้วย นายธนกร ศรีสงคราม
นายธนธร นิสสัยมัน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
ประกอบด้วย นายพีระศรี สุดนุ่ม
นายปฏิภาณ ปัญญาคำ

ประเภทคู่หญิง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกอบด้วย นางสาวกานดาวดี พุ่มอินทร์
นางสาวกุสุมา นาวาทอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
ประกอบด้วย นางสาวกัญญรักษ์ แสนยะบุตร
นางสาวณัฏฐกิเชา โพชะโน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย นางสาวภัทริฐา กาญจนศยาธร
นางสาวจิรชยา ฐานันตร์สฤษดิ์

ประเภทคู่ผสม

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ประกอบด้วย นางสาวมุกดา ศรีคราม
นายณัฐนนท์ กุศลพันธ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง
ประกอบด้วย นางสาวปลายฝัน สุขสวัสดิ์
นายรัชตะ เรืองติก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
ประกอบด้วย นางสาวขจีวรรณ ดวงแก้ว
นายสุทธิพงษ์ คำแก้ว

ประเภททีมชาย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
ประกอบด้วย นายปรเมศว์ ปนาทกุล
นายธนกฤต ปัญญาธนาศักดิ์
นายวุฒิชัย แซ่หลี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง
ประกอบด้วย นายสุทธิพงศ์ บุญเรืองขาว
นายสรรเพชญ พรวัฒนากุล
นายชาญณรงค์ ตรรกวุฒิพันธุ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
ประกอบด้วย นายณัฐพล เดวีเลาะ
นายพัทธพล มูลฟู
นายณัฐวัฒน์ พันธ์ปัญญา

ประเภททีมหญิง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร
ประกอบด้วย นางสาวจุฑามณี แถลงกิจ
นางสาวศิรประภา แถลงกิจ
นางสาวณฤวรรณ กงเกษ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ประกอบด้วย นางสาวศศิวิมล เพ็งเกา
นางสาววรัชนีกร ศรียันต์
นางสาวกนกวรรณ พินิจผล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต
ประกอบด้วย นางสาวสุวรรณี สุทธิวรรณ
นางสาวมธุรส กุ้ยเขียว
นางสาวสายรุ้ง พลทอง

ประเภททีมผสม

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ประกอบด้วย นายธนากร ชินวงค์
นายสุทัศน์ สุขส่ง
นางสาวจุฬาลักษณ์ ใจดี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย นายศุภาชัย กิติจันทร์
นายนวพล ฐิตคุณกุลวัฒนา
นางสาวนิชาภา อิ่มใจ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง
ประกอบด้วย นายณัชพล พรมตัว
นายณัฐวุฒิ สิทธิวัง
นางสาวคริสต์มาส มหามิตร

รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น

ได้แก่ อาจารย์ตะวันรุ่ง รัตนอุไร จากอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
จากผลงาน 4 เหรียญทอง ประเภทบุคคลชาย บุคคลหญิง คู่ผสม และทีมผสม