สรุปผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์”

ผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์”

 

ประเภทคู่ชาย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประกอบด้วย   นายปารมี สุธีรัตน์ และ นายชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่จังหวัดนนทบุรี

ประกอบด้วย   นายธนดล สุคนธเวศ และ นายคุณัชญ์ ประทีปวรกุล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่จังหวัดชลบุรี

ประกอบด้วย   นายพรรษชล บุญพลอย และ นายสรรเพชญ์ วัฒนไพโรจน์รัตน์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี

ประกอบด้วย   เด็กชายปัญญ์ ล้วนวิเศษ และ เด็กชายศลา อนันต์พูนผล

 

ประเภทคู่หญิง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่จังหวัดชลบุรี

ประกอบด้วย   นางสาวจิราภา เกียรติกูลขจร และ เด็กหญิงศศิณัฏฐ์ อินต๊ะสงค์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1ด้แก่จังหวัดนครราชสีมา

ประกอบด้วย   เด็กหญิงภัทรวดี กุศลานุคุณ และ นางสาวจุฬาลักษณ์ ปลอดในเมือง

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประกอบด้วย   นางสาวพิมมาดา ศรีสุข และ นางสาวรณิดา เปรมพรวิพุธ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2ด้แก่จังหวัดปทุมธานี

ประกอบด้วย   นางสาวกัญญาพัชร มีนวล และ นางสาวภัทรวลิณณ์ วรรณยศ

ประเภทคู่ผสม

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่จังหวัดนครราชสีมา

ประกอบด้วย   นายพงศกานต์ ศรอารา และ นางสาวภิญญาดา ศรอารา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่จังหวัดภูเก็ต

ประกอบด้วย   นางสาวกัญญ์ฤทัย รักแต่งาม และ นายวิญ เกตุนิ่ม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี

ประกอบด้วย   เด็กชายพลพีระเดช เหล่าโภคทรัพย์ และ เด็กหญิงพิชยาภรณ์ เหล่าโภคทรัพย์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประกอบด้วย   นายจรูญศักดิ์ สารพิมพา และ นางสาวนภัทร มั่นเจริญ

ประเภทบุคคลชาย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่จังหวัดนครราชสีมา

นายพงศกานต์ ศรอารา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่จังหวัดภูเก็ต

นายวิญ เกตุนิ่ม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่จังหวัดนนทบุรี

นายคุณัชญ์ ประทีปวรกุล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่จังหวัดอุดรธานี

เด็กชายศลา อนันต์พูนผล

ประเภทบุคคลหญิง

รางวัลชนะเลิศด้แก่จังหวัดนครราชสีมา

เด็กหญิงภัทรวดี กุศลานุคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เด็กหญิงพิชญ์นารา จันทร์สุวรรณ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2ด้แก่จังหวัดปทุมธานี

นางสาวกัญญาพัชร มีนวล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่จังหวัดชลบุรี

นางสาวจิราภา เกียรติกูลขจร

 

ประเภททีมผสม

ชนะเลิศ ได้แก่จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประกอบด้วย   1. นายปารมี สุธีรัตน์

2. นายจรูญศักดิ์ สารพิมพา

3. เด็กหญิงปารมิตา สุธีรัตน์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี

ประกอบด้วย   1. เด็กชายพลพีระเดช เหล่าโภคทรัพย์

2. นายธนดล สุคนธเวศ

3. นางสาวภาวิตา สินทอง

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่จังหวัดขอนแก่น

ประกอบด้วย   1. นายกษิดิศ สุขทะเล

2. นายอัฎฐวัฒน์ สิริเฉลิมกุล

3. นางสาวกุลชญารัชย์ อนุประเสริฐ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่จังหวัดชลบุรี

ประกอบด้วย   1. นายธนพงษ์ พงษ์เพียร

2. นายสรรเพชญ์ วัฒนไพโรจน์รัตน์

3. เด็กหญิงศศิณัฏฐ์ อินต๊ะสงค์

 

ประเภททีมชาย

ชนะเลิศ ได้แก่จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประกอบด้วย   1. เด็กชายชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล

2. นายปุณณริศ อิทธิสกุลชัย

3. นายปารมี สุธีรัตน์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ จังหวัดชลบุรี

ประกอบด้วย   1. เด็กชายพรรษชล บุญพลอย

2. นายธนพงษ์ พงษ์เพียร

3. นายสรรเพชญ์ วัฒนไพโรจน์รัตน์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่จังหวัดนครราชสีมา

ประกอบด้วย   1. เด็กชายวิชญ์ ลิ้มรัชตามร

2. เด็กชายกริน กรินชัย

3. เด็กชายภครัช อุฑารสกุล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่จังหวัดนนทบุรี

ประกอบด้วย   1. เด็กชายเตชธร สุขประวิทย์

2. นายฉลองยศ อินทยศ

3. นายบุญทานต์เกียรติ ทวีสันติกุล

 

ประเภททีมหญิง

ชนะเลิศ ได้แก่จังหวัดชลบุรี

ประกอบด้วย   1. นางสาวจิราภา เกียรติกูลขจร

2. เด็กหญิงศุภิศรา กวีวัฒนถาวร

3. เด็กหญิงศศิณัฏฐ์ อินต๊ะสงค์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประกอบด้วย   1. เด็กหญิงพิชญ์นารา จันทร์สุวรรณ์

2. เด็กหญิงปารมิตา สุธีรัตน์

3. นางสาวธนิษฐา รุ่งธนาภิรมย์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่

ประกอบด้วย   1. เด็กหญิงณัชริญา ก๋าเตจ๊ะ

2. เด็กหญิงณพิชญา ก๋าเตจ๊ะ

3. นางสาวณณฐอร ตินะขัตย์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่จังหวัดระยอง

ประกอบด้วย   1. เด็กหญิงมินจี โซน

2. เด็กหญิงกุลจิราณัฏฐ์ กาญจนานุรักษ์

3. นางสาวธนพร รอบรู้

 

นักกีฬาดีเด่น (ชาย) ได้แก่กรุงเทพมหานคร

นายปารมี สุธีรัตน์

ผลงาน   เหรียญทอง ประเภท คู่ชาย

เหรียญทอง ประเภท ทีมผสม

เหรียญทอง ประเภท ทีมชาย

 

นักกีฬาดีเด่น (หญิง) ได้แก่ ชลบุรี

นางสาวจิราภา เกียรติกูลขจร

ผลงาน   เหรียญทอง ประเภท คู่หญิง

เหรียญทอง ประเภท ทีมหญิง

เหรียญทองแดงประเภท บุคคลหญิง

 

ผู้ฝึกสอนดีเด่น ทีมชาย ได้แก่กรุงเทพมหานคร

นายรัชชยุต ภูวัชร์เตชากร

ผลงาน   เหรียญทอง ประเภท คู่ชาย

เหรียญทอง ประเภท ทีมผสม

เหรียญทอง ประเภท ทีมชาย

ผู้ฝึกสอนดีเด่น ทีมหญิง ได้แก่ชลบุรี

นายจิตตบุณ  มูลอ้อม

ผลงาน   เหรียญทอง ประเภท คู่หญิง

เหรียญทอง ประเภท ทีมหญิง

เหรียญทองแดง ประเภท บุคคลหญิง