สรุปผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์”

สรุปผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์”
ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 2 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

ผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์”

ประเภทคู่ชาย
ชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี
ประกอบด้วย นายคุณัชญ์ ประทีปวรกุล และ นายธนดล สุคนธเวศ
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย นายปุณณริศ อิทธิสกุลชัย และ นายพุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา
ประกอบด้วย เด็กชายภครัช อุฑารสกุล และ เด็กชายวิชญ์ ลิ้มรัชตามร
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี
ประกอบด้วย เด็กชายปัญญ์ ล้วนวิเศษ และ เด็กชายศลา อนันต์พูนผล

ประเภทคู่หญิง
ชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดชลบุรี
ประกอบด้วย นางสาวชลธิชา มูลอ้อม และ เด็กหญิงศศิณัฏฐ์ อินต๊ะสงค์
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา
ประกอบด้วย เด็กหญิงปุณิกา แสงสว่าง  และ เด็กหญิงภัทรวดี กุศลานุคุณ
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย เด็กหญิงปาณิสรา พรหมเต็ม  และ นางสาวรณิดา เปรมพรวิพุธ
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี
ประกอบด้วย เด็กหญิงกัญญาพัชร มีนวล  และ นางสาวภัทรวลัณณ์ วรรณยศ

ประเภทคู่ผสม
ชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดชลบุรี
ประกอบด้วย เด็กหญิงศุภิศรา กวีวัฒนถาวร  และ นายธนพงษ์ พงษ์เพียร
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย เด็กหญิงกานต์นภัส ทับสาย  และ นายติณณ์ โภชนพันธ์
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี
ประกอบด้วย เด็กหญิงพิชยาภรณ์ เหล่าโภคทรัพย์  และ นายณัฏฐวี รัตนศรีบัวทอง
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต
ประกอบด้วย นางสาวกัญญ์ฤทัย รักแต่งาม  และนายวิญ เกตุนิ่ม ประเภทบุคคลชาย

ประเภทบุคคลชาย
ชนะเลิศ ได้แก่ นายพงศกานต์ ศรอารา จังหวัดนครราชสีมา
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายณัฐดนัย แย้มเย็นเจริญ จังหวัดระยอง
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายพุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ กรุงเทพมหานคร
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายวิญ เกตุนิ่ม จังหวัดภูเก็ต

ประเภทบุคคลหญิง
ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาววีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ กรุงเทพมหานคร
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงภัทรวดี กุศลานุคุณ  จังหวัดนครราชสีมา
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงศศิณัฏฐ์ อินต๊ะสงค์  จังหวัดชลบุรี
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวษาวารี พันธเสน จังหวัดนครสวรรค์

ประเภททีมผสม
ชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดชลบุรี
ประกอบด้วย นายกฤตภัค ทองเนื้ออ่อน
นายธนพงษ์ พงษ์เพียร
เด็กหญิงศุภิศรา กวีวัฒนถาวร
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย นายชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล
นายปารมี สุธีรัตน์
นางสาวณัฐชานันท์ อนุการสกุลชูลาภ
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี
ประกอบด้วย นายคุณัชญ์ ประทีปวรกุล
เด็กชายพลพีระเดช เหล่าโภคทรัพย์
นางสาวจิดาภา วัชระมโนกานต์
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา
ประกอบด้วย เด็กชายวิชญ์ ลิ้มรัชตามร
นางสาวภิญญาดา ศรอารา
นางสาวพิชชาภา นิ่งกลาง

ประเภททีมชาย
ชนะเลิศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย นายชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล
นายปารมี สุธีรัตน์
นายพัทธดนย์ จิตติไพบูลย์
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ จังหวัดชลบุรี
ประกอบด้วย นายกฤตภัค ทองเนื้ออ่อน
นายธนพงษ์ พงษ์เพียร
นายสรรเพชญ์ วัฒนไพโรจน์รัตน์
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี
ประกอบด้วย นายคุณัชญ์ ประทีปวรกุล
เด็กชายเตชธร สุขประวิทย์
เด็กชายพลพีระเดช เหล่าโภคทรัพย์
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ
ประกอบด้วย นายชนาธิป ยอดศรี
นายนพดล บุญเพ็ง
เด็กชายภูรินท์ ชาลี

ประเภททีมหญิง
ชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี
ประกอบด้วย นางสาวจิดาภา วัชระมโนกานต์
เด็กหญิงพิชยาภรณ์ เหล่าโภคทรัพยื
นางสาววริศรา วรรณวงศ์วัฒนา
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ จังหวัดชลบุรี
ประกอบด้วย นางสาวชลธิชา มูลอ้อม
เด็กหญิงศศิณัฏฐ์ อินต๊ะสงค์
เด็กหญิงศุภิศรา กวีวัฒนถาวร
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา
ประกอบด้วย เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ปลอดในเมือง
เด็กหญิงปุณิกา แสงสว่าง
เด็กหญิงอรกัญญ์ญาณ์ ฉัตรชัยพลรัตน์
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย นางสาวณัฐชานันท์ อนุการสกุลชูลาภ
เด็กหญิงธนิษฐา รุ่งธนาภิรมย์
นางสาววีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์

 

รางวัลนักกีฬาหมากล้อมหญิงดีเด่น ได้แก่ เด็กหญิงศุภิศรา กวีวัฒนถาวร จังหวัดชลบุรี
จากผลงาน 2 เหรียญทอง ประเภทคู่ผสม ทีมผสม และ 1 เหรียญเงิน ประเภททีมหญิง


รางวัลนักกีฬาหมากล้อมชายดีเด่น ได้แก่ นายธนพงษ์ พงษ์เพียร   จังหวัดชลบุรี
จากผลงาน 2 เหรียญทอง ประเภทคู่ผสม ทีมผสม และ 1 เหรียญเงิน ประเภททีมชาย


รางวัลผู้ฝึกสอนกีฬาหมากล้อมทีมหญิงดีเด่น ได้แก่ นางพัชรี มูลอ้อม จังหวัดชลบุรี จากผลงาน 3 เหรียญทอง ประเภทคู่หญิง คู่ผสม ทีมผสม
1 เหรียญเงิน ประเภททีมหญิง และ 1 เหรียญทองแดง ประเภทบุคคลหญิง


รางวัลผู้ฝึกสอนกีฬาหมากล้อมทีมชายดีเด่น ได้แก่ นายจิตตบุณ มูลอ้อม   จังหวัดชลบุรี จากผลงาน 2 เหรียญทอง ประเภททีมผสม คู่ผสม และ
1 เหรียญเงิน ประเภททีมชาย