สรุปผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์”

ผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์”

ระหว่างวันที่ 30 ก.ค. – 7 ส.ค. 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภทคู่ชาย
ชนะเลิศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย พชร เทศวัง
พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี
ประกอบด้วย ธนดล สุคนธเวศ
สุวิจักขณ์ ลออเสถียรกุล
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา
ประกอบด้วย ชาคริต ลิ้มรัชตามร
วิชญ์ ลิ้มรัชตามร
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร
ประกอบด้วย ธีรวีร์ ลือบัณฑิตกุล
ภูวิช สหกิจภิญโญ

ประเภทคู่หญิง
ชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา
ประกอบด้วย ภิญญาดา ศรอารา
วณิชชา พิทักษ์วาณิชย์
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ จังหวัดชลบุรี
ประกอบด้วย กรชิชา สิริโยธารา
ศศิณัฏฐ์ อินต๊ะสงค์
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย ณัฐพัชร์ พรรณสวัสดิ์
ปาณิสรา พรหมเต็ม
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ จังหวัดระยอง
ประกอบด้วย กุลจิราณัฏฐ์ กาญจนานุรักษ์
สิริกร เตชะทวีกุล

ประเภทคู่ผสม
ชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดชลบุรี
ประกอบด้วย ชลธิชา มูลอ้อม
ณัฐดนย์ พราหมณ์พุฒิคุณ
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย ติณณ์ โภชนพันธ์
ปารมิตา สุธีรัตน์
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น
ประกอบด้วย กุลชญารัชย์ อนุประเสริฐ
ชนพัฒน์ สายแก้ว
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา
ประกอบด้วย พิชชาภา นิ่งกลาง
ภูวิช อุฑารสกุล

ประเภทบุคคลชาย
ชนะเลิศ ได้แก่ พงศกานต์ ศรอารา  จังหวัดนครราชสีมา
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อคิรา นุ้ยบุตร  จังหวัดปทุมธานี
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ กฤษฎิ์ เกศวา  กรุงเทพมหานคร
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ไชยกานต์ กาญจนศิลป์  จังหวัดกาญจนบุรี

ประเภทบุคคลหญิง
ชนะเลิศ ได้แก่ ภิญญาดา ศรอารา  จังหวัดนครราชสีมา
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ไอรัก ฟูกูฮาระ  กรุงเทพมหานคร
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ชลธิชา มูลอ้อม  จังหวัดชลบุรี
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ณฐอร ตินะขัตย์  จังหวัดเชียงใหม่

ประเภททีมผสม
ชนะเลิศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย ชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล
ธัชนนท์ ยโลดม
ณัฐชานันท์ อนุการสกุลชูลาภ
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ จังหวัดชลบุรี
ประกอบด้วย ธนพงษ์ พงษ์เพียร
ศุภวิชญ์ เหล่าศรีนาท
จิราภา เกียรติกูลขจร
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี
ประกอบด้วย คุณัชญ์ ประทีปวรกุล
พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม
วริศรา วรรณวงศ์วัฒนา
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา
ประกอบด้วย ภครัช อุฑารสกุล
ภูวิช อุฑารสกุล
วณิชชา พิทักษ์วาณิชย์

ประเภททีมชาย
ชนะเลิศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย กฤษฎิ์ เกศวา
ชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล
ติณณ์ โภชนพันธ์
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ จังหวัดชลบุรี
ประกอบด้วย ณัฐดนย์ พราหมณ์พุฒิคุณ
ธนพงษ์ พงษ์เพียร
พรรษกร บุญพลอย
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี
ประกอบด้วย กัมปนาท สุนทรธรรม
คุณัชญ์ ประทีปวรกุล
พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ จังหวัดเชียงราย
ประกอบด้วย กุลภัสสร์ กันทาสุวรรณ์
ชยุต เรืองจิตชัชวาลย์
ณัฐภูมิ รัตนบุญโชติ

ประเภททีมหญิง
ชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดชลบุรี
ประกอบด้วย กรชิชา สิริโยธารา
ชลธิชา มูลอ้อม
ศศิณัฏฐ์ อินต๊ะสงค์
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา
ประกอบด้วย พิชชาภา นิ่งกลาง
ภัทรวดี กุศลานุคุณ
ภิญญาดา ศรอารา
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี
ประกอบด้วย จิดาภา วัชระมโนกานต์
ชรินทร์ทิพย์ ธนาบูรณะสิริ
วริศรา วรรณวงศ์วัฒนา
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย ณัฐชานันท์ อนุการสกุลชูลาภ
นภัทร มั่นเจริญ
ไอรัก ฟูกูฮาระ


รางวัลนักกีฬาหมากล้อมหญิงดีเด่น ได้แก่ ภิญญาดา ศรอารา จังหวัดนครราชสีมา
จากผลงาน 2 เหรียญทอง ประเภทคู่หญิง บุคคลหญิง และ
1 เหรียญเงิน ประเภททีมหญิง
รางวัลนักกีฬาหมากล้อมชายดีเด่น ได้แก่ ชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล  กรุงเทพมหานคร
จากผลงาน 2 เหรียญทอง ประเภททีมชาย และทีมผสม
รางวัลผู้ฝึกสอนกีฬาหมากล้อมทีมหญิงดีเด่น ได้แก่ วันเฉลิม สิงห์สุทธิ์  จังหวัดนครราชสีมา
จากผลงาน 2 เหรียญทอง ประเภทคู่หญิง บุคคลหญิง 1 เหรียญเงิน ประเภททีมหญิง และ
2 เหรียญทองแดง ประเภทคู่ผสม และทีมผสม
รางวัลผู้ฝึกสอนกีฬาหมากล้อมทีมชายดีเด่น ได้แก่ รัชชยุต ภูวัชร์เตชากร   กรุงเทพมหานคร
จากผลงาน 3 เหรียญทอง ประเภทคู่ชาย ทีมชาย ทีมผสม
1 เหรียญเงิน ประเภทคู่ผสม และ
1 เหรียญทองแดง ประเภทบุคคลชาย