สรุปผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์”

ผลการแข่งขัน “บุรีรัมย์เกมส์”

ประเภทคู่ชาย
        
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดนครราชสิมา
ด.ช.พงศกานต์  ศรอารา
นายธนิน  บุญพาวัฒนา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ จังหวัดชลบุรี
ด.ช.ณัฐดนย์  พราหมณ์พุฒิคุณ
นายศรีภูมิ  สาครตระกูล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
นายณภัทร  วงศ์หาญเชาว์
นายสิริเทพ เฉิน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ จังหวัดระยอง
นายชยันต์พล  รวยทรัพย์
ด.ช.พาทิศ  เตชะทวีกุล

ประเภทคู่หญิง


รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
น.ส.มัชฌิมา  ชวัญใจ
ด.ญ.ไอรัก  ฟูกูฮาระ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ จังหวัดชลบุรี
ด.ญ.ชลธิชา  มูลอ้อม
น.ส.บุญธิชา  มูลอ้อม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา
ด.ญ. ภิญญาดา  ศรอารา
ด.ญ. วณิชชา  พิทักษ์วาณิชย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์
ด.ญ. พิชชาภา  นิ่งกลาง
น.ส. กนกนภา  กิมานันท์

ประเภทคู่ผสม


รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี
ด.ญ.อัยย์  โศภนกิจ
นายสุวิจักขณ์  บางม่วง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ จังหวัดชลบุรี
น.ส.ฉัฐวีณ์  เบญจปรีชาสิทธิ์
ด.ช.พิชญาวรรษ  อินทนนท์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
ด.ญ.วรัญญ์ภัสร์  ภรณวลัย
นายพุฒิพัฒน์  เถลิงนวชาติ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา
ด.ญ.สุรภา  ปัญจภักดี
ด.ช.ภคิณ  จงฤกษ์งาม

ประเภทบุคคลชาย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช.พงศกานต์  ศรอารา จาก จ.นครราชสีมา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายสุวิจักขณ์  บางม่วง จาก จ.นนทบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายไชยกานต์  กาญจนศิลป์ จาก จ.กาญจนบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายวิชญ์ฤทธิ์  คฤหวาณิช  จาก กรุงเทพมหานคร

ประเภทบุคคลหญิง


รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ภิญญษดา  ศรอารา จาก จ.นครราชสีมา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.วีรินทร์  ตัณพิสุทธิ์ จาก กรุงเทพมหานคร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2ได้แก่ ด.ญ.วรัญญ์ภัสร์  ภรณวลัย จาก กรุงเทพมหานคร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2ได้แก่ น.ส.ษาวารี  พนธเสน จาก จ.ชลบุรี

ประเภททีมผสม


รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จ.นครราชสีมา
นายธนิน  บุญพาวัฒนา
ด.ช.ภูริช  ลามศรีจันทร์
ด.ญ.วณิชชา  พิทักษ์วาณิชย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ จ.ชลบุรี
ด.ช.ณัฐดนย์  พราหมณ์พุฒิคุณ
น.ส.บุญธิชา  มูลอ้อม
น.ส.ฉัฐวีณ์  เบญจปรีชาสิทธิ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
นายภูริพัฒน์  สันติสิริกุล
น.ส.มัชฌิมา  ชวัญใจ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2ได้แก่ จ.ระยอง
นายณัฐดนัย  แย้มเย็นเจริญ
นายชยันต์พล  รวยทรัพย์
น.ส.อัจฉราพรรณ  แสงบัวเผื่อน

ประเภททีมชาย


รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
นายวิชญ์ฟทธิ์  คฤหวาณิช
นายภูริพัฒน์  สันติสิริกุล
นายพชร  เทศวัง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ จ.นนทบุรี
นายพงษ์เมธ  วิโรจน์ธรรม
นายติณณ์  โภชนพันธ์
นายภาคย์  คณิตวรานันท์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2ได้แก่ จ.เชียงใหม่
นายขุนจ๊าง  สัตยาโภคิน
นายธนกฤต  สิทธิสันติกุล
นายปรมินทร์  ศรีทอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2ได้แก่จ.นครราชสีมา
ด.ช.พงศกานต์  ศรอารา
นายธนิน  บุญพาวัฒนา
ด.ช.ภูริช  ลามศรีจันทร์

ประเภททีมหญิง


รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จ.นครราชสีมา
ด.ญ.ภิญญาดา  ศรอารา
ด.ญ.ภัทรวดี  กุศลานุคุณ
ด.ญ.วณิชชา  พิทักษ์วาณิชย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ จ.ชลบุรี
น.ส.ษาวารี  พันธเสน
น.ส.ชลธิชา  มูลอ้อม
น.ส.ฉัฐวีณ์  เบญจปรีชาสิทธิ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
ด.ญ.วรัญญ์ภัสร์  ภรณวลัย
ด.ญ.ไอรัก  ฟูกูฮาระ
น.ส.มัชฌิมา  ขวัญใจ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2ได้แก่ จ.นนทบุรี
ด.ญ.จิดาภา  วัชระมโนกานต์
ด.ญ. บุญยวีร์  ธนาบูรณะสิริ
น.ส.สุชานันท์  โสลันดา

นักกีฬาและผู้ฝึกสอนดีเด่น


นักกีฬาหมากล้อมชายดีเด่น  ได้แก่ ด.ช.พงศกานต์  ศรอารา จังหวัดนครราชสีมา ผลงาน 2  เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง
นักกีฬาหมากล้อมหญิงดีเด่น ได้แก่ ด.ญ.ภิญญาดา  ศรอารา จังหวัดนครราชสีมา ผลงาน 2 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง
ผู้ฝึกสอนทีมชายดีเด่น ได้แก่ ไพศาล  ธัญธาดาลักษณ์ จังหวัดนครราชสีมา
ผู้ฝึกสอนทีมหญิงดีเด่น ได้แก่ นายวันเฉลิม  สิงห์สุทธิ์  จังหวัดนครราชสีมา