สรุปผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม”รัตนโกสินทร์เกมส์”

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อมในกีฬารัตนโกสินทร์เกมส์

ประเภทบุคคลชาย

ชนะเลิศ ได้แก่ นายชนาธิป  อาจอาษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายชัชปวิทย์  เหลืองใบ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายธเนศพงษ์  แซ่ตั้ง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิทร์

ประเภทบุคคลหญิง

ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวศิวพร  มะยะเฉียว จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวเพชราภรณ์  ขวัญเมือง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวสุพัตรา  ไตรพรม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประเภทคู่ชาย

ชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
นายชนาธิป  อาจอาษา
นายเปรม  เทียวมงคล
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นายศักรินทร์  ภิญโญ
นายกิตติพงษ์  สิริกุลเจริญรุ่ง
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
นายรัชพงศ์  เฉลิมกิจวณิชย์
นายจักรกฤษ  เทียวมงคล

ประเภทคู่หญิง

รางวัลชนะเลิศได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
นางสาวศิวพร  มะยะเฉียว
นางสาวเพชราภรณ์  ขวัญเมือง
รางวัลรองชนะเลิศได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นางสาวสุพัตรา  ไตรพรม
นางสาวอมรรัตน์  พิมพ์สาลี

ประเภททีมผสม

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
นายชนาธิป  อาจอาษา
นายเปรม  เทียวมงคล
นางสาวเพชราภรณ์  ขวัญเมือง
นายจักรกฤษ  เทียวมงคล
นายจักพรรดิ  เวชรังษี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นายสามารถ  บุญทันเสน
นายธวัชชัย  ไกรษี
นางสาวสุพัตรา  ไตรพรม
นางสาวอมรรัตน์  พิมพ์สาลี
นายนราธิป  สวาสุ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นายศักรินทร์  ภิญโญ
นายกิตติพงษ์  สิริกุลเจริญรุ่ง
นายวัชรวีร์  พลอยวาณิชย์
นายภัทธวัฒน์ สิริเจริญทรัพย์
นายภาณุพงศ์  รัตนอุไร