สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่  40 ประจำปี 2562 “นครสวรรค์ศึกษาเกมส์”

สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่  40 ประจำปี 2562 “นครสวรรค์ศึกษาเกมส์”
วันที่ 27 มกราคม 2562  ณ มหาวิทยาลัยภาคกลาง  จังหวัดนครสวรรค์

ประเภทบุคคลชาย

ชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายพงศกานต์  ศรอารา จากเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา
รองชนะเลิศ ได้แก่ นายสุวิจักขณ์  บางม่วง จากเขต 1 จังหวัดนนทบุรี
อันดับ 3 ได้แก่ นายขุนจ๊าง สัตยาโภคิน จากเขต 5 จังหวัดเชียงใหม่
อันดับ 3 ได้แก่ เด็กชายธัชนนท์ ยโลดม จากเขต 7 จังหวัดสมุทรสาคร

ประเภทบุคคลหญิง


ชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงชลธิชา มูลอ้อม จากเขต 2 จังหวัดชลบุรี
รองชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงพิชชาภา นิ่งกลาง จากเขต 3 จังหวัดสุรินทร์
อันดับ 3 ได้แก่ เด็กหญิงวีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ จากเขต 7 จังหวัดสมุทรสาคร
อันดับ 3 ได้แก่ เด็กหญิงวรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย จากเขต 10 กรุงเทพมหานคร

ประเภทคู่ชาย

ชนะเลิศ ได้แก่ เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา
ประกอบด้วย
เด็กชายพงศกานต์  ศรอารา
นายธนิน  บุญพาวัฒนา
รองชนะเลิศ ได้แก่ เขต 10 กรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย
เด็กชายศิรสิทธิ์  เศวตกิติธรรม
เด็กชายเมธาสิทธิ์  บัณฑิตวราพงศ์
อันดับ 3 ได้แก่ เขต 1 จังหวัดนนทบุรี
ประกอบด้วย
นายต้นธรรม์  สายคำทอน
เด็กชายพันธมิตร  แก้วแกม

อันดับ 3 ได้แก่ เขต 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประกอบด้วย
เด็กชายณัฐกิตต์    อริยฐานมานนท์
เด็กชายพัสกร         ศรีบุญเจริญ

ประเภทคู่ผสม


ชนะเลิศ ได้แก่ เขต 10 กรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย
เด็กหญิงไอรัก  ฟูกูฮาระ
นายนฤชิต  สิงห์ปี
รองชนะเลิศ ได้แก่ เขต 7 จังหวัดสมุทรสาคร
ประกอบด้วย
เด็กหญิงวีรินทร์  ตัณพิสุทธิ์
เด็กชายธีรวีร์  ลือบัณฑิตกุล
อันดับ 3 ได้แก่ เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา
ประกอบด้วย
เด็กหญิงกุลละปรียา  วิศรุตวาณิชย์
เด็กชายภพณภัทร  ดูพงษ์ธนัช
อันดับ 3 ได้แก่ เขต 4 จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดขอนแก่น
ประกอบด้วย
นางสาวศิริวรรณ  ประธาน
เด็กชายชนพัฒน์  สายแก้ว

ประเภทคู่หญิง


ชนะเลิศ ได้แก่ เขต 3 จังวหัดนครราชสีมา
ประกอบด้วย
เด็กหญิงภิญญาดา  ศรอารา
เด็กหญิงวณิชชา  พิทักษ์วาณิชย์
รองชนะเลิศ ได้แก่ เขต 10 กรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย
นางสาวชนันท์กานต์      เจริญวรสกุล
เด็กหญิงณัฐชานันท์       อนุการสกุลชูลาภ
อันดับ 3 ได้แก่ เขต 4 จังหวัดขอนแก่น
ประกอบด้วย
เด็กหญิงกุลชญารัชย์   อนุประเสริฐ
เด็กหญิงนิชานันท์    อุดมอริยวงศ์
อันดับ 3 ได้แก่ เขต 5 จังหวัดพะเยา
ประกอบด้วย
นางสาวอรนภา   งามจิตร
นางสาวสิริภัทร   ภัทรประสงค์

ประเภททีมผสม


ชนะเลิศ ได้แก่ เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา
ประกอบด้วย
นายธนิน   บุญพาวัฒนา
เด็กหญิงวณิชชา   พิทักษ์วาณิชย์
เด็กหญิงภิญญาดา    ศรอารา
รองชนะเลิศ ได้แก่ เขต 10 กรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย
เด็กชายพุทธิโชติ  ภรณวลัย
เด็กชายชัยนันท์    จีระศิริ
นางสาวฉัฐวีณ์  เบญจปรีชาสิทธิ์
อันดับ 3 ได้แก่ เขต 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประกอบด้วย
นายณัฐกิตต์   อริยฐานมานนท์
นายพัสกร  ศรีบุญเจริญ
เด็กหญิงเขมิกา  เจรีรัตน์
อันดับ 3 ได้แก่ เขต 9 จังหวัดพัทลุง
ประกอบด้วย
นายจักเรศวร  มากสง
นายสุทธิพงศ์  บุญเรืองขาว
เด็กหญิงธวัลพร  มากสง

ประเภททีมชาย


ชนะเลิศ ได้แก่ เขต 10 กรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย
นายนฤชิต  สิงห์ปี
เด็กชายติณณ์  โภชนพันธ์
เด็กชายชัยนันท์  จีระศิริ
รองชนะเลิศ ได้แก่ เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา
ประกอบด้วย
นายธนิน   บุญพาวัฒนา
เด็กชายภูริช  ลามศรีจันทร์
เด็กชายภคิณ  จงฤกษ์งาม
อันดับ 3 ได้แก่ เขต 1 จังหวัดนนทบุรี
ประกอบด้วย
นายสุวิจักขณ์  บางม่วง
นายพิริยะ  เย็นบำรุง
นายต้นธาร   สายคำทอน
อันดับ 3 ได้แก่ เขต 2 จังหวัดชลบุรี
ประกอบด้วย
เด็กชายชาคริต   หลวงจันทร์
เด็กชายณัฐดนย์   พราหมถ์พุฒิคุณ
นายชัยมงคล  กันติ๊บ

ประเภททีมหญิง


ชนะเลิศ ได้แก่ เขต 2 จังหวัดชลบุรี
ประกอบด้วย
นางสาวบุญธิชา  มูลอ้อม
เด็กหญิงชลธิชา   มูลอ้อม
เด็กหญิงจิราภา  เกียรติกูลขจร
รองชนะเลิศ ได้แก่ เขต 10 กรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย
นางสาวมัชฌิมา   ขวัญใจ
เด็กหญิงวรัญญ์ภัสร์  ภรณวลัย
นางสาวฉัฐวีณ์  เบญจปรีชาสิทธิ์
อันดับ 3 ได้แก่ เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา
ประกอบด้วย
เด็กหญิงสุรภา  ปัญจภักดี
เด็กหญิงภัทราวดี  กุศลานุคุณ
เด็กหญิงธนัชชา  บุญพาวัฒนา
อันดับ 3 ได้แก่ เขต 4 จังหวัดมหาสารคาม
ประกอบด้วย
นางสาวศิริวรรณ   ประธาน
นางสาวอังสุมาลิน   คนซื่อ
เด็กหญิงกุลชญารัชย์  อนุประเสริฐ

รางวัลผู้ฝึกสอนกีฬาหมากล้อมดีเด่นชาย ได้แก่ นายวันเฉลิม สิงห์สุทธิ์ จากเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา
จากผลงาน
3  เหรียญทอง             ประเภทบุคคลชาย คู่ชาย ทีมผสม
1  เหรียญเงิน              ประเภททีมชาย และ
1  เหรียญทองแดง        ประเภทคู่ผสม

รางวัลผู้ฝึกสอนกีฬาหมากล้อมดีเด่นหญิง ได้แก่ นายวันเฉลิม สิงห์สุทธิ์ จากเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา
จากผลงาน
2  เหรียญทอง             ประเภทคู่หญิง ทีมผสม
1  เหรียญเงิน              ประเภทบุคคลหญิง
2  เหรียญทองแดง        ประเภทคู่ผสม และทีมหญิง

รางวัลนักกีฬาหมากล้อมดีเด่นชาย ได้แก่ นายธนิน  บุญพาวัฒนา จากเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา
จากผลงาน
2  เหรียญทอง             ประเภทคู่ชาย ทีมผสม และ
1 เหรียญเงิน               ประเภททีมชาย

รางวัลนักกีฬาหมากล้อมดีเด่นหญิง ได้แก่ เด็กหญิงชลธิชา  มูลอ้อม จากเขต 2 จังหวัดชลบุรี
จากผลงาน       2  เหรียญทอง             ประเภทบุคคลหญิง และทีมหญิง