สรุปผลการแข่งขันการแข่งขันกีฬาหมากล้อม ระดับภาคตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2562

สรุปผลการแข่งขันการแข่งขันกีฬาหมากล้อม ระดับภาคตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2562

ประเภทบุคคลชาย
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อศจ.ศรีสะเกษ (วช.ศรีสะเกษ)
ประกอบด้วย     นายณัฐพงศ์  อุดมแก้ว
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อศจ.สกลนคร (วท.สกลนคร)
ประกอบด้วย     นายชนะชัย  บรรผนึก
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อศจ.ศรีสะเกษฺB (วก.ศรีสะเกษ)
ประกอบด้วย     นายตะวัน  ลิ้มอุไร

ประเภทบุคคลหญิง
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อศจ.ศรีสะเกษ (วช.ศรีสะเกษ)
ประกอบด้วย     นางสาวมุกดา ศรีคราม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อศจ.อุบลราชธานี (วท.อุบลราชธานี)
ประกอบด้วย     นางสาวสุธิดา  ครั้งพิบูลย์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อศจ.ขอนแก่น (วิทยาลัยการอาชีพพล)
ประกอบด้วย     นางสาวนงนุช  ธิมาตย์

ประเภทคู่ชาย
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อศจ.ร้อยเอ็ดA (วอศ.ร้อยเอ็ด)
ประกอบด้วย
นายภัทรชัย  วรรณยศ
นายนรินทร์  โปรยทอง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อศจ.ศรีสะเกษA (วก.ศรีสะเกษ)
ประกอบด้วย
นายธนวัช  สาลี
นายสุธีราวัฒน์  เสาสา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อศจ.อุบลราชธานี (วช.อุบลราชธานี)
ประกอบด้วย
นายอัฐดากูร  โกพัฒตา
นายชลันธร  วรพิมพ์รัตน์

ประเภทคู่หญิง
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อศจ.ศรีสะเกษA (วช.ศรีสะเกษ)
ประกอบด้วย
นางสาวจันทร์เพ็ญ  พินิจผล
นางสาวสุพิชชา  พลคำ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ได้แก่ อศจ.อุบลราชธานี (วช.อุบลราชธานี)
ประกอบด้วย
นางสาวภารณี  ศุภสร
นางสาวสุทธิดา  พูลเพิ่ม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อศจ.นครราชสีมาA (วท.นครราชสีมา)
ประกอบด้วย
นางสาวพิมพิศา  นาชัยฤทธิ์
นางสาวอภิญญา ทิศกระโทก

ประเภทคู่ผสม
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อศจ.อุบลราชธานีA (วช.อุบลราชธานี)
ประกอบด้วย
นางสาวขจีวรรณ  ดวงแก้ว
นายสุทธิพงษ์  คำแก้ว
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อศจ.ศรีสะเกษB (วช.ศรีสะเกษ)
ประกอบด้วย
นางสาวศิริยากร  บุษบงค์
นายวนันต์ชัย  บางประทุม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อศจ.ร้อยเอ็ดB (วก.เกษตรวิสัย)
ประกอบด้วย
นางสาวเกศรินทร์  อุ่นเพ็ง
นายปริชญ์  บาริศรี

ประเภททีมชาย
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อศจ.ศรีสะเกษA (วช.ศรีสะเกษ)
ประกอบด้วย
นายณัฐพงษ์  ชำนิกุล
นายธเนศ  ขาวเอี่ยม
นายสุทัศน์  สุขส่ง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อศจ.ร้อยเอ็ดA (วก.เกษตรวิสัย)
ประกอบด้วย
นายวราทิตย์  สิทธิสีจันทร
นายสุริยงค์  โล่วันทา
นายนิติกร  ดำรี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อศจ.ศรีสะเกษB (วช.ศรีสะเกษ)
ประกอบด้วย
นายนนท์ธวัช    ดอกโศรก
นายศักดิ์มงคล  นันทพันธ์
นายกรกฤศ   ขจรลาภพูลผล

ประเภททีมหญิง
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อศจ.ศรีสะเกษA (วช.ศรีสะเกษ)
ประกอบด้วย
นางสาวมัลลิกา  จำปา
นางสาวกนกวรรณ  พินิจผล
นางสาวศศิวิมล  เพ็งเภา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อศจ.ศรีสะเกษB (วช.ศรีสะเกษ)
ประกอบด้วย
นางสาวนิภาพร  พรมโลก
นางสาวกนกพร  บุศดีหงส์
นางสาวฐิติพร   จากโคกสูง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อศจ.สกลนครA (วิทยาลัย)
ประกอบด้วย
นางสาวพัชราพร  เนืองทอง
นางสาวกนกพร  ปีลี
นางสาวพัชริดา  ยังสันเทียะ

ประเภททีมผสม
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อศจ.ศรีสะเกษA  (วช.ศรีสะเกษ)
ประกอบด้วย
นางสาวรัชนีกร   ศรียันต์
นายณัฐนนท์    กุศลพันธ์
นายภัคพล  ไชยเชียงพิณ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อศจ.ยโสธรA (วก.เลิงนกทา)
ประกอบด้วย
นางสาววิจิตรตรา  เฉลิมสุข
นายเกียรติศักดิ์    หนูน้อย
นายอนวัช  บุญสูง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อศจ.นครราชสีมาA (วอศ.นครราชสีมา)
ประกอบด้วย
นางสาวช่อวลี  ไพศาลธรรม
นายณัฐวินท์  เกตุกรรณ์
นายอนัตชัย   บุญเหลือห