สมัครแข่ง 9*ก้าว GO Tournament ครั้งที่ 2

Displaying 1 - 10 of 307 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา รุ่นที่ลงแข่ง
ด.ญ. ณมน​ อุทัย​สาง ร่วมฤดีวิเทศก์ศึกษา 7. ประถม 5-6 (1-8 คิว)
ด.ช. ธรรมวัช พัวพงษ์พันธ์ รร. สาธิตจุฬา 7. ประถม 5-6 (1-8 คิว)
ด.ช. พุทธิวงศ์ พัวพังษ์พันธ์ รร.กรุงเทพคริสเตียน 5. มัธยมต้น (ไม่จำกัดคิว)
ด.ช. กันตณัฐ แก้วหาญ IQ-UP 9. ประถม 3-4 (1-8 คิว)
ด.ช. ชยทัต สุวรรณเกต IQ-UP 5. มัธยมต้น (ไม่จำกัดคิว)
ด.ญ. .พิชยาภรณ์ เหล่าโภคทรัพย์ Go Family 8. ประถม 3-4 (9-15 คิว)
ด.ช. พลพีระเดช เหล่าโภคทรัพย์ Go Family 10. ประถม 1-2 (ไม่จำกัดคิว) สาย A
นาย ณบ เกิดนิยม รร.สาธิต มศว.ประสานมิตร 4. มัธยมปลาย/ปวช. (ไม่จำกัดคิว)
ด.ญ. วรลิน วิลัยรักษ์ P jap 10. ประถม 1-2 (ไม่จำกัดคิว) สาย A
ด.ช. พีรบูรณ์ สุขท้วม mindplay 8. ประถม 3-4 (9-15 คิว)
Displaying 1 - 10 of 307 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31