รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน 21th THAILAND OPEN GO TOURNAMENT 

อัพเดตรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน 21th THAILAND OPEN GO TOURNAMENT

HIGH DAN (4 ดั้งขึ้นไป)

1 Do-Hyup Kim

2 JungHyeop Kim

3 Kim Jin Woo

4 Lu Tao

5 Park Sang Min

6 กมล สันติพจนา

7 เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา

8 ปริวรรต สำเภาแก้ว

9 พงศกานต์ ศรอารา

10 ลภณ จิรโศภิน

11 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ

12 เศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ

13 สุวิจักขณ์ บางม่วง

 

LOW DAN (1-3 ดั้ง)

1 HUANG JIANXIONG
2 Nattawut Narawutthichai
3 กษิดิ์เดช มัชฌิมา
4 กันต์ โศภนกิจ
5 กิรกร ศรีฉัตรสุวรรณ
6 คณน สิริโชคเจริญ
7 คริษฐ์ เอกบวรภาค
8 เคนบุน ทานิกุชิ
9 เจนพจน์ อภิเรืองพิทักษ์
10 ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์
11 ชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล
12 ณัฐกิตต์ อริยฐานมานนท์
13 ณัฐดนย์ พราหมณ์พุฒิคุณ
14 ณัฐดนัย แย้มเย็นเจริญ
15 ณัฐวุฒิ ม่วงศรีจันทร์
16 ธนวัต เตชะถาวร
17 ธนาพล คุรุจิตโกศล
18 ธราวุฒิ ปราณีโชติรส
19 นฤชิต สิงห์ปี
20 ปรเมทย์ สุพุง
21 ประชารักษ์ จริยาวัฒนกุล
22 ปวรุตม์ คำนึงวุฒิ
23 ปัญญกร เหมรัตนากร
24 ปัณณภัท อิทธิสกุลชัย
25 ปุณณริศ อิทธิสกุลชัย
26 เผยเจีย เจิ้ง
27 พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม
28 พชร เทศวัง
29 พรเทพ สารคาม
30 พรสินี สุขชื่นฤทัย
31 พาวี นุ้ยบุตร
32 พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ
33 ภัทรวดี กุศลานุคุณ
34 ภิญญาดา ศรอารา
35 ภีชกฤษณ์ เรืองนภารัตน์
36 ภูทิฐ ศิริพานิช
37 เมธาสิทธิ์ บัณฑิตวราพงศ์
38 รุ่งศักดิ์ โรจนาภรณ์
39 วรท ตัณพิสุทธิ์
40 วรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์
41 วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย
42 วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์
43 ศรนรินทร์ ไกรเวียง
44 ศราวุฒิ ล้านพลแสน
45 ศิวกร เชาวน์เลิศเสรี
46 ศุภศิต กุมจันทึก
47 สมภพ บูรณสมภพ
48 สรสิช สันติวโรทัย
49 สัจจพร ปัญญาคำ
50 อรุณกร ประทุมวัน
51 อัครพล บุญกล่ำ
52 อัยย์ โศภนกิจ
53 ไอรัก ฟูกูฮาระ
54 จิตตบุณ มูลอ้อม
55 บุญธิชา มูลอ้อม
56 ชลธิชา มูลอ้อม

HIGH KYU (1-4 คิว)

1 Hirofumi Taniguchi
2 SUN SIK KANG
3 กฤตภาส สาครตระกูล
4 กิตติคม ไกรอมร
5 เขมิกา เจรีรัตน์
6 จรูญศักดิ์ สารพิมพา
7 จักรนิภัทร พรหมเต็ม
8 จิณณ์ กรีน
9 จิรกิตติ์ จันทโรจวงศ์
10 จิรัฏฐ์ วชิเธียรชัย
11 เจตน์ กรีน
12 ฉันทัช ออรุ่งโรจน์
13 ชนาธิป วสุพสิษฐ์
14 ชยทัต สุวรรณเกต
15 ชิษณุชา ทรัพย์ตันติกูล
16 ณัฐวัฒน์ วิถีเทพ
17 ต้นธรรม์ สายคำทอน
18 ต้นธาร สายคำทอน
19 เทียนศิริ เหรียญรุ่งโรจน์
20 ธนกร โรจน์วีระ
21 ธัชนนท์ ยโลดม
22 ธันยพัฒน์ อิทธิรัตนะโกมล
23 ธีรธรรศ ศิริธีรากุล
24 ธีรภัทร รัตนรัตน์
25 ธีรวีร์ ลือบัณฑิตกุล
26 นทีกานต์ แก่นณรงค์
27 ปภังกร อภิญญานนท์
28 ปัณณวัชร์ จิรโรจน์โกสิน
29 ปาณิสรา พรหมเต็ม
30 ปารมี สุธีรัตน์
31 ปารย์พัศศ์ ศิริมงคล
32 ปุณณฤทธิ์ แซ่เจียง
33 พัทธดนย์ จิตติไพบูลย์
34 พัสกร ศรีบุญเจริญ
35 พิรอาชว์ สิทธิจิตวัฒน์
36 ภูมิ สถิรเรืองชัย
37 ภูริช ชื่นชัยกิจ
38 ภูริชญา โสลันดา
39 วิญ เกตุนิ่ม
40 วิศรุต เชวงสันต์
41 วีรวัฒน์ ธันญะทวี
42 วุฒิศักดิ์ ขจรพิสิฐศักดิ์
43 ศรีภูมิ สาครตระกูล
44 ศิคโรตน์ พันธุรัตน์
45 ศิริวรรณ ประธาน
46 สิรวิชญ์ พิพิธรังษี
47 สิรเศรษฐ์ เตชะสมบูรณ์
48 สิริเดช เลาหเลิศเดชา
49 สุชานันท์ โสลันดา
50 สุภณัท อุดมเพทายกุล
51 อนุชา ฉายกระจ่าง
52 ชัยมงคล กันติ๊บ
53 พสุ สุวรรณดิษฐากุล
54 ธนากร แสงเจริญ

LOW KYU (5 – 8 คิว)

1 กฤตพัฒน์ ลิมปนิธิวัฒน์
2 กฤตภัค ทองเนื้ออ่อน
3 กัญญาพัชร มีนวล
4 จิรพงศ์ บุญศิริ
5 จิรัฐพล บุญศิริ
6 จิราภา เกียรติกูลขจร
7 ชยังกร จรรโลศิริชัย
8 ชัชพิมุข วิถีพานิชย์
9 โซเฟีย กุลนาม
10 ฏิยะพัฒน์ พรหมเต็ม
11 ณภัทร ปัดภัย
12 ณมน อุทัยสาง
13 ณัฏฐวี รัตนศรีบัวทอง
14 ณัฐนันท์ สุนทรธรรม
15 ณัฐพงษ์ ขาวสอาด
16 ณัฐวัศภ์ ลือบัณฑิตกุล
17 ตันติ ตันติจตุรพร
18 ตุรากร สิริโชคเจริญ
19 เตชธร สุขประวิทย์
20 เทมินทร์ คัง
21 ไททัศน ศักดิ์กำจร
22 ธงชัย ศิริวิไลศักดิ์
23 ธนกร อุ่นเรือน
24 ธนกฤต โรจน์วีระ
25 ธนอัศม์ รักษ์ธนานนท์
26 ธนัช บุญสัมพันธ์กิจ
27 ธัฐไท ศักดิ์กำจร
28 ธีระ ศิริธีรากุล
29 ธีรุตม์ ธนมิตรามณี
30 นฤสรณ์ ต่อทวีทรัพย์
31 นันทพงศ์ ต้นเจริญพงศ์
32 บุณยวีร์ อุทัยสาง
33 ปภังกร พงษ์เดช
34 ปภังกร สิริโชคเจริญ
35 ประพาส บุญชื่น
36 ปลายฟ้า รอดภัย
37 ปัณณพงศ์ กีรติอนันต์พร
38 ปัณณวิชญ กีรติอนันต์พร
39 ปานปั้น วงศ์สุภาพ
40 ปารมิตา สุธีรัตน์
41 พรรษกร บุญพลอย
42 พลวศิน พจนพิมล
43 พัฒนรัตน์ มั่นแดง
44 พิชณุตม์ กมล
45 พิชัยศิลป์ รติภโรทัยกุล
46 พิพัฒน์ สุทธิกาญจนโสภณ
47 พิสิษฐ์ พุฒพันธพงศ์
48 ภาคิน ภู่พงษ์
49 ภาณุวิชญ์ มีนวล
50 ภาเมธ จรรโลศิริชัย
51 ภาวัต โสภณอภิกุล
52 ภีมพัศ วัชรพลากร
53 รมิตา ยโลดม
54 วรินทร วิวัฒน์วารินทร์
55 วิชยุตม์ กิตติกรโกวิท
56 วิลเลียมฟลอยด์ สตีเว่นส์
57 วีรวิชญ์ วัฒนาเศลารัตต์
58 ศุภวิชญ์ ตรีสุริยาแสงโชติ
59 เศรษฐสิริ จันทบุรี
60 สมัชญา ออรุ่งโรจน์
61 สรธร ศิลาคุ้ม
62 สรยุทธ รอบรู้
63 อคิรา นุ้ยบุตร
64 อุมาภรณ์ เนตรแหน

ผู้ติดตาม

1 กรองแก้ว มีนวล
2 กิตติพงษ์ ตันติจตุรพร
3 ขวัญแก้ว เผ่ากันทะ
4 คณิสร แย้มเย็นเจริณ
5 จันทร์ทิพย์ พจนพิมล
6 จารุวรรณ ลีลาเกียรติสกุล
7 จิรวรรณ วิปุลานุสาสน์
8 จุมพล บุญเปล่ง
9 ฐิตินันท์ สิริโชคเจริญ
10 ณัฏฐ์ฐิกา เจรีรัตน์
11 เตชทัต สุขประวิทย์
12 ทิพยา ภรณวลัย
13 ธนกร พงษ์เดช
14 ธนศักดิ์ ยโลดม
15 ธัณยธรณ์ อริยฐานมานนท์
16 นพดล ลือบัณฑิตกุล
17 นภัทร์ อิชยาวณิชย์
18 นราภรณ์ พิพิธรังษี
19 ปริญ เกตุนิ่ม
20 ปัญชลีย์ กีรติอนันต์พร
21 พรอุมา อรุณวิราม
22 พัชรี จรรโลศิริชัย
23 พัชรี มูลอ้อม
24 พิทธินนทื กีรติอนันต์พร
25 พีระพงศ์ เหลืองรุ่งวสันต์
26 ภัสธารีย์ เบญจปรีชาสิทธิ์
27 ภานุพงศ์ มีนวล
28 ภูมิทัต บุญศิริ
29 เมตตา สุขประวิทย์
30 วิราวรรณ แย้มเย็นเจริญ
31 วีณา สิระสุทธิรัตน์
32 สมนึก พิพิธรังษี
33 สันติ ศรอารา
34 สุจารี ตันติจตุรพร
35 สุชาดา ฟูกูฮาระ
36 สุพจน์ อภิญญานนท์
37 สุวพจน์ จันทโรจวงศ์​
38 เสาวณีย์์ ห่อหริตานนท์
39 อธิกา ไกรอมร
40 อรนุช กนกวิไลรัตน์
41 อรวรรณ ว่องแพร่วิทย์
42 อัจฉรา ศิลาคุ้ม

ติดตามผลการแข่งขัน 21th THAILAND OPEN GO TOURNAMENT ได้แล้วทาง ไลน์กลุ่ม ผล Thailand Open

แผนที่สถานที่จัดการแข่งขัน