รางวัลนักกีฬาดีเด่น และผู้ฝึกสอนดีเด่น สรุปเหรียญหมากล้อม กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”

 

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ระหว่างวันที่ 6-15 มีนาคม 2565 มีการแข่งขันทั้งหมด 8 ประเภท ได้แก่ คู่ชาย, คู่หญิง, คู่ผสม, บุคคลชาย, บุคคลหญิง, ทีมผสม, ทีมชาย และทีมหญิง

รางวัลนักกีฬาหมากล้อมดีเด่น

นายธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ รางวัลนักกีฬาชายดีเด่น

 

น.ส. อรุณกร ประทุมวัน รางวัลนักกีฬาหญิงดีเด่น 

 

ผู้ฝึกสอนหมากล้อมดีเด่น

นายดุษฎี  นราวีรวุฒิ รางวัลผู้ฝึกสอนทีมชายดีเด่น

 

นายวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ รางวัลผู้ฝึกสอนทีมหญิงดีเด่น

 

สรุปเหรียญหมากล้อม กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”

หมากล้อม
จังหวัด
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 ). สมุทรสาคร
3
1
1
5
2 ). ภูเก็ต
2
4
6
3 ). กรุงเทพมหานคร
2
3
5
4 ). นครราชสีมา
1
6
7
5 ). ปทุมธานี
1
1
6 ). เชียงราย
3
3
7 ). สุราษฎร์ธานี
2
2
8 ). กาฬสินธ์ุ
1
1
8 ). เชียงใหม่
1
1
8 ). นนทบุรี
1
1