รับสมัครคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน The 37 th World Youth Goe Championship 2022

ขอเชิญสมัครคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน The 37 th World Youth Goe Championship 2022

รุ่น Senior (อายุ 12 – 15 ปี เกิดระหว่างวันที่ 01/09/2007-31/8/2010)
รุ่น Junior (อายุไม่เกิน 12 ปี เกิดตั้งแต่วันที่ 01/09/2010 เป็นต้นไป)

The 37 th World Youth Goe Championship 2022

สำหรับการแข่งขัน The 37th World Youth Goe Championship ในปีนี้จะทำการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์บน Fox Go Server โดยในปีนี้ประเทศไทยได้รับเชิญให้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 2 รุ่น อันได้แก่
รุ่น Senior (อายุ 12 – 15 ปี เกิดระหว่างวันที่ 01/09/2007-31/8/2010)
รุ่น Junior (อายุไม่เกิน 12 ปี เกิดตั้งแต่วันที่ 01/09/2010 เป็นต้นไป)
ซึ่งจะทำการคัดเลือกตัวแทนเพียงรุ่นละ 1 ท่านเท่านั้น

คุณสมบัติของนักกีฬา
(1) นักกีฬาชายต้องมีระดับฝีมือ 4 ดั้ง ขึ้นไป
(2) นักกีฬาหญิงต้องมีระดับฝีมือ 1 ดั้ง ขึ้นไป
(3) ต้องมีสัญชาติไทย และเชื้อชาติไทย
(4) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
(5) ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
(6) ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือน
ไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจำคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ การต้องคำ
พิพากษาของศาลถึงที่สุด
(7) สามารถทำการทดสอบสมรรถภาพตามวันเวลา และสถานที่ ที่สมาคมฯ กำหนด
(8) สามารถเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการแข่งขันได้
(9.1) ผู้สมัครแข่งขันในรุ่น Senior ต้องมีอายุระหว่าง 12 – 15 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 01/09/2007 – 31/8/2010)
(9.2) ผู้สมัครแข่งขันในรุ่น Junior ต้องมีอายุไม่เกิน 12 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 01/09/2010 เป็นต้นไป)

กติกาการแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย
รูปแบบการแข่งขัน : แพ้คัดออก (Knock out)
การจับคู่แข่งขัน : จับฉลาก
การนับแต้ม : นับแต้มแบบญี่ปุ่น
จำนวนรอบการแข่งขัน : ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัคร (ถ้ามีการแข่งขันไม่เกิน 3 รอบ จะทำการแข่งขันเพียง 1 วัน)
Main Time : 1 ชั่วโมง
Byo-Yomi : 10 วินาที 3 ครั้ง
Komi : 6.5 แต้ม

กติกาการแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนระดับนานาชาติและรอบจริง
เป็นไปตามที่ Ing Chang-Ki Goe Educational Foundation เป็นผู้กำหนด โดยจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป

กำหนดการแข่งขัน
วันนี้ – 15 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00น. รับสมัครแข่งขัน
วันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 (วันอาทิตย์) แข่งขันคัดเลือกตัวแทนฯ ณ สมาคมฯ (สีลม)

วันที่ 1-31 กรกฏาคม 2565 ทดสอบสมรรถภาพนักกีฬา (ยังไม่ระบุวัน)

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 (วันจันทร์) รอบที่ 1 รอบคัดเลือกระดับนานาชาติ
วันที่ 3 สิงหาคม 2565 (วันพุธ) รอบที่ 2 รอบคัดเลือกระดับนานาชาติ
วันที่ 4 สิงหาคม 2565 (วันพฤหัสบดี) รอบที่ 3 รอบคัดเลือกระดับนานาชาติ
วันที่ 6 สิงหาคม 2565 (วันเสาร์) รอบที่ 1 รอบจริง
วันที่ 29 สิงหาคม 2565 (วันจันทร์) รอบที่ 2 รอบจริง
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 (วันพุธ) รอบที่ 3 รอบจริง

ลิ้งสมัคร
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeDoeZ-rBEXk9uOHKnodJn4ZCigkS_hBVQmODE2_SU24_MFw/viewform?usp=sf_link
ลิ้งตรวจสอบรายชื่อ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uM2u0SzuCEcRwwkMWuK1Cp1YPyOs_8W0_j91qigSMDs/edit?usp=sharing