รับสมัครการแข่งขัน Thailand Go Championship ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2

คัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติที่ไม่จำกัดอายุระหว่างเดือนกรกฎาคม– ธันวาคม 2566

การแข่งขัน Thailand Go Championship ประจำปี 2566ครั้งที่ 2

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดการแข่งขัน Thailand Go Championshipประจำปี 2566ครั้งที่ 2ในวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2566 เพื่อเป็นการคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติที่ไม่จำกัดอายุระหว่างเดือนกรกฎาคม– ธันวาคม 2566

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน : วันนี้ – 24 พฤษภาคม 2566

วันที่ทำการแข่งขัน : 27 – 28 พฤษภาคม 2566

สถานที่แข่งขัน : สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย (สีลม)

กำหนดการแข่งขัน   กำหนดการ Thailand Go Championship 2566 ครั้งที่ 2

หนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Go Championship ประจำปี 2566ครั้งที่ 2 หนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Go Championship ปร

สมัครแข่งขัน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7MpjWLxZjGOV8ynTPPCWavgHhkC27wrw3rFZZdKtoi0RQtw/viewform?usp=sf_link

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fk7MB9fMo5Lc08xS_N650FJfGTrdNqtinykEYo4aEoM/edit?usp=sharing

QR Code กลุ่มไลน์การแข่งขันฯ

การแข่งขันในแต่ละรอบ จะมีการแจ้งผลการจับคู่ลงในกลุ่มไลน์ และติดที่บอร์ดในสนามแข่งขัน

คุณสมบัติ :

  1. ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย
  2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
  3. ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
  4. ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจำคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษการต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุด
  5. เป็นผู้ที่มีระดับฝีมือ 1 ดั้งขึ้นไป อ้างอิงจากทำเนียบดั้ง สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ณ วันที่ปิดรับสมัคร

ระเบียบการแข่งขัน :

ใช้ระเบียบตามข้อปฏิบัติสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เรื่องกฎเกณฑ์การคัดเลือกตัวนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนสมาคมฯ และตัวแทนประเทศไทย พ.ศ.2562

(แนบ Link ระเบียบ)

https://www.thaigo.org/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%AA.pdf

  

รางวัลและสิทธิประโยชน์ :

รางวัลชนะเลิศ     ถ้วยรางวัลชนะเลิศ (เวียน) เกียรติบัตรพร้อมปกสมาคมฯ และ ได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1-7    เกียรติบัตรพร้อมปกสมาคมฯและได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทย ในลำดับถัดไป

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยเบอร์ติดต่อ02-071-2911 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย