ระเบียบ ข้อปฏิบัติ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

ระเบียบ ข้อปฏิบัติ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

กฎเกณฑ์การคัดเลือกตัวนักกีฬาเป็นตัวแทนสมาคมฯและตัวแทนประเทศไทย พ.ศ.2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านเทคนิคกีฬาหมากล้อม พ.ศ. 2563

ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการคัดเลือกนักกีฬาหมากล้อมตัววแทนประเทศไทย 2562

ข้อปฎิบัติสมาคมฯเรื่องการเลื่อนระดับฝีมือ พ.ศ. 2562

ข้อปฎิบัติสมาคมฯเรื่องการเลื่อนสู่ ดั้งเพชร พ.ศ. 2562

ข้อปฎิบัติสมาคมฯเรื่องการสอบขึ้น 1 ดั้ง ปี 2562

ระเบียบแต่งตั้งคณะกรรมการประท้วงกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

เรื่อง กฎเกณฑ์การคัดเลือกตัวนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนสมาคมฯและตัวแทนประเทศไทย พ.ศ. 2561

เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

เรื่อง กฏเกณฑ์การสอบวัดระดับ 1 – 8 คิว พ.ศ. 25ุ60

เรื่อง รายนามชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดที่สามารถสอบวัดระดับฝีมือพ.ศ.2560

เรื่อง กฎเกณฑ์การให้คะแนน GAT POINT พ.ศ. 2561

เรื่อง คุณสมบัติผู้มีสิทธิสอบรับรองมาตรฐานฝีมือ(verify)

เรื่อง รายชื่ออาจารย์ผู้มีสิทธิสอบรับรองมาตรฐานฝีมือ(verify)

เรื่อง แต่งตั้งผู้ฝึกสอนประจำสมาคม

เรื่อง การใช้ความสามารถทางด้านกีฬาหมากล้อมเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา