ระเบียบ ข้อปฏิบัติ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

ระเบียบ ข้อปฏิบัติ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

กฏเกณฑ์การให้คะแนน GAT POINT พ.ศ. 2565

กฎเกณฑ์การคัดเลือกตัวนักกีฬาเป็นตัวแทนสมาคมฯและตัวแทนประเทศไทย พ.ศ.2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านเทคนิคกีฬาหมากล้อม พ.ศ. 2563

กฏเกณฑ์การเลื่อนระดับฝีมือ

ข้อปฎิบัติสมาคมฯเรื่องการเลื่อนสู่ ดั้งเพชร พ.ศ. 2562

ข้อปฎิบัติสมาคมฯเรื่องการสอบขึ้น 1 ดั้ง ปี 2564

ระเบียบแต่งตั้งคณะกรรมการประท้วงกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

เรื่อง กฏเกณฑ์การสอบวัดระดับ 1 – 8 คิว พ.ศ. 25ุ60

เรื่อง รายนามชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดที่สามารถสอบวัดระดับฝีมือพ.ศ.2560

เรื่อง คุณสมบัติผู้มีสิทธิสอบรับรองมาตรฐานฝีมือ(verify) พ.ศ. 2563

เรื่อง แต่งตั้งผู้ฝึกสอนประจำสมาคม

เรื่อง การใช้ความสามารถทางด้านกีฬาหมากล้อมเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

กลยุทธ์ 5 ข้อ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไ

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน Thailan

 

ระเบียบ ข้อปฏิบัติ ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย

ข้อบังคับของชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย 2563

สมาชิกถาวรครูหมากล้อม ปี 64