มาตรฐานการแจ้งเตือน

มาตรการแจ้งเตือน (Take Down Notice)

 

ท่านที่ประสงค์แจ้งเตือนเพื่อให้ระงับการแพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายออกจากกระบบคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จะต้องติดต่อและยื่นแบบฟอร์มข้อร้องเรียนพร้อมเอกสารประกอบต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองที่สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เลขที่ 58/28 อาคาร THE TARA ชั้น 15 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 วันจันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 09:00 – 17:00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. ผู้ร้องเรียนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มข้อร้องเรียน (Complaint Form) ให้ระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน และลงชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับมอบให้แก่เจ้าหน้าที่
 2. กรณีผู้ร้องเรียนไม่สามารถร้องเรียนด้วยตนเองได้ ผู้มาร้องเรียนแทนจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจนำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

 

เอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน

 

¨ *ต้นฉบับบันทึกประจำวัน หรือหนังสือแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ

¨ *สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่ระบุเลขประจำตัวประชาชนของ
ผู้ร้องเรียน หลักฐานแสดงการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)

¨ *เอกสารหรือหลักฐานที่ได้ยื่นต่อพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ (โปรดระบุ)…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

¨ *เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงรายละเอียดที่แสดงให้เห็นถึงการกระทำความผิดตามมาตรา 14 และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอกหรือผู้แจ้งเตือน…………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….กรณีไม่ได้มาด้วยตนเอง (ต้องยื่นเอกสารต่อไปนี้เพิ่มเติมด้วย)

¨ *หนังสือมอบอำนาจ

¨ *สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ระบุเลขประจำตัวประชาชนของ
ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

 

หมายเหตุ        1. เอกสารที่มีเครื่องหมาย *ผู้ร้องเรียนต้องยื่นประกอบด้วยทุกครั้ง

 1. ผู้รับมอบอานาจต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

 

 

 

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

เลขที่ 58/28 อาคาร THE TARA ชั้น 15 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

แบบฟอร์มข้อร้องเรียน (Complaint Form) ให้ระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

 1. ข้อมูลผู้ร้องเรียน

ชื่อ……………………………………………………………………นามสกุล……………………………………………………อายุ………………..ปี

เพศ ¨ ชาย ¨ หญิง อาชีพ………………….เลขที่บัตรประชาชน…………………………………………………..

ที่อยู่…………………………………………………………………………………..

โทรศัพท์มือถือ………………………………………………………………อีเมล…………………………………………………………………………..

 1. รายละเอียดของการกระทำความผิดตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
  (หากที่ว่างไม่พอ โปรดเขียนรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ)

2.1 ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน/ชื่อเจ้าของ/ชื่อผู้ครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.2 ตำแหน่งที่อยู่ของข้อมูลคอมพิวเตอร์ (URL) ที่ผิดกฎหมาย ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..      2.3 ลักษณะข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย

¨ ข้อความ

¨ รูปภาพ

¨ คลิปเสียง/คลิปวิดีโอ

¨ อื่น ๆ…………………………………………

2.4 คำอธิบายพฤติการณ์ และลักษณะของการกระทำที่เป็นความผิดตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อดังต่อไปนี้

¨ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา 14 (1) กล่าวคือ ข้อมูลที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนอันมิใช่การกระทำความผิดฐาน
หมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา

รายละเอียดข้อร้องเรียน :…………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

¨ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา 14 (2) กล่าวคือ ข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็น ประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนรายละเอียด

รายละเอียดข้อร้องเรียน :…………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

¨ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา 14 (3) กล่าวคือ ข้อมูลอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่ง ราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา

รายละเอียดข้อร้องเรียน :…………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

¨ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา 14 (4) กล่าวคือ ข้อมูลที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลนั้น ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้

รายละเอียดข้อร้องเรียน :…………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. รายละเอียดของความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ร้องเรียนหรือบุคคลภายนอก (หากที่ว่างไม่พอโปรดเขียนรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. การร้องทุกข์/ลงบันทึกประจำวัน

4.1 วันที่ร้องทุกข์/ลงบันทึก………………………………………………………………………………………………

4.2 สถานีตำรวจ…………………………………………………………………………………………………………

4.3 ชื่อพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ………………………………………………………………………….

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้แจ้งในแบบฟอร์มฉบับนี้ และเอกสารประกอบทั้งหมดที่ยื่นมาพร้อมแบบฟอร์มนี้ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏข้อความหรือหลักฐานใดที่แจ้งไว้ไม่ถูกต้องตามความจริง ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่ร้องเรียนและข้อมูลของผู้ร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและยินยอมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลของผู้ร้องเรียนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการกับเรื่องร้องเรียนตามที่กฎหมายกำหนดไว้

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าสมาคมฯ จะจัดทำสำเนาและส่งข้อมูลที่ร้องเรียน รวมถึงเอกสารประกอบของข้าพเจ้าให้ผู้ใช้บริการ สมาชิก หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลของสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดต่อไป

 

หมายเหตุ :

*สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการใด ๆ กรณีผู้ร้องเรียนกรอกข้อมูลหรือยื่นเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน

*สมาคมฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการร้องเรียนนี้

 

ลงชื่อ………………………………………………………………ผู้ร้องเรียน

(                                                         )

วันที่……………../………………/……………….

เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน: วันที่ – เวลา :

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

เลขที่ 58/28 อาคาร THE TARA ชั้น 15 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

รายละเอียดข้อร้องเรียน (ต่อ)                                                               เอกสารแนบหน้าที่………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..