ผลการแข่งขัน The 7th Annual World College Go Friendship Tournament

International University WEICHI Federation (IUWF) และ Shanghai Ing Chang-Ki WEIQI Educational Foundation ร่วมกันจัดการแข่งขัน The 7thAnnual World College Go Friendship Tournament ในวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 ทำการแข่งขันทั้งหมด 2 รอบ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาระดับมหาวิทยาลัยในไทยเข้าร่วมจำนวน 8 คน ได้แก่

1.นางสาวชลธิชา มูลอ้อม    ระดับฝีมือ 4 ดั้ง                      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2.นายสุวิจักขณ์ บางม่วง     ระดับฝีมือ 4 ดั้งเพชร             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.นายพงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม  ระดับฝีมือ 4 ดั้ง                      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.นายพรรษกร บุญพลอย   ระดับฝีมือ 3 ดั้ง                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

5.นายปรเมทย์ สุพุง              ระดับฝีมือ 3 ดั้ง                      มหาวิทยาลัยแม่โจ้

6.นายสัจจพร ปัญญาคำ     ระดับฝีมือ 1 ดั้ง                     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7.นายนันทพงศ์ แซ่ลี่             ระดับฝีมือ 1 ดั้ง                     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8.นายฏิยะพัฒน์ พรหมเต็ม  ระดับฝีมือ 1 ดั้ง                     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลการแข่งขัน The 7thAnnual World College Go Friendship Tournament

ผลการแข่งขัน รอบที่ 1

ตัวแทนจากประเทศไทย ชนะ มหาวิทยาลัย Tsinghua สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยคะแนน 5 ต่อ 3

ผลการแข่งขัน รอบที่ 2

ตัวแทนจากประเทศไทย เสมอ มหาวิทยาลัย Tsinghua สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยคะแนน 4ต่อ 4

พิธีปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจาก คุณนัฐพล กิติไพศาลนนท์ กรรมการบริหารสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และเป็นตัวแทนจากชมรม Thai Go Alumni เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง 8 คน