ผลการแข่งขัน Thailand Pair Go Championship 2022

ผลการแข่งขัน Thailand Pair Go Championship 2022

รุ่น Amateur Division

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช และ นางสาวณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายไกรวิชญ์ พัวพงษ์พันธ์ และ เด็กหญิงไอรัก ฟูกูฮาระ
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 เด็กชายธีรธรรศ ศิริธีรากุล และ นางสาวริบะคา วงศ์ชูแก้ว
รางวัลชมเชย ได้แก่ นายปริวรรต สำเภาแก้ว และ นางสาวจิดาภา วัชระมโนกานต์
รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กชายศุภวิชญ์ เหล่าศรีนาท และ เด็กหญิงสิริลภัส เหล่าศรีนาท
รางวัลชมเชย ได้แก่ นายรุ่งศักดิ์ โรจนาภรณ์ และ นางสาวปัณฐฎา โชคอนุฐานันท์

รุ่น Student Division 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายไชยกานต์ กาญจนศิลป์ และ นางสาวษาวารี พันธเสน
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายพงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม และ นางสาวชลธิชา มูลอ้อม

รุ่น Kyu Division

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายเจริญธรรม มยุรลีลา และ เด็กหญิงพิชยาภรณ์ เหล่าโภคทรัพย์
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายปวรปรัชญ์ ทับสาย และ เด็กหญิงณฐารินทร์​ ศรีโคตรโพธิ์
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายวรพล เตพิมลรัตน์ เด็กหญิงณัฐริกา บุญชื่น
รางวัลชมเชย ได้แก่ นายปรินทร ตระการวนิช และ เด็กหญิงนิลุบล วรรณศิริกุล
รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กชายนัฐณะธี หมอนวดดี และ นางสาวอคัมย์สิริ แท่นนิล