ผลการแข่งขัน Thailand Pair Go Championship 2020

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม Thailand Pair Go Championship 2020  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ CP Tower ชั้น 11

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รุ่นการแข่งขัน ได้แก่

1. Division A (นักกีฬาชาย 4 ดั้งขึ้นไป คู่กับ นักกีฬาหญิง 1 ดั้งขึ้นไป) คู่ที่ชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ Pair Go World Cup 2020

2. Division B (นักกีฬาชาย 1 – 3 ดั้ง คู่กับ นักกีฬาหญิง 1–4 คิว)

 

 

ผลการแข่งขัน มีดังนี้

ประเภท Division A

 

  

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายวิชญ์ฤทธิ์  คฤหวาณิช และ น.ส. ณัฏฐนิช  จันทโรจวงศ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ช. พงศกานต์  ศรอารา และ น.ส. ภิญญาดา  ศรอารา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายวรวัฒน์  ธนพัฒน์โสภณ และ น.ส. อรุณกร  ประทุมวัน

รางวัลชมเชย ได้แก่ นายชยพล  พันธเสน และ น.ส. ษาวารี  พันธเสน

ประเภท Division B

 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายนันทวัฒน์ พระไตรยะ และ น.ส. ศิริลักษณ์  พึ่งชาติ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ช. วิญ  เกตุนิ่ม และ น.ส. ภัทริฐา  กาญจยศยาธร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายธีรชัย  เกตุจินากูล และ น.ส. ศศิณัฏฐ์  อินต๊ะสงค์

รางวัลชมเชย ได้แก่ นายคณิต  คำหงษา และ น.ส. ศิริวรรณ  ประธาน

รางวัลชมเชย ได้แก่ นายณัฐดนย์  พราหมณ์พุฒิคุณ และ ด.ญ. ปิญช์นัชชา พราหมณ์พุฒิคุณ