ผลการแข่งขัน Thailand Go Championship 2019

จัดอันดับยอดฝีมือหมากล้อมชาวไทย

Thailand Go Championship 2019 การแข่งขันจัดอันดับยอดฝีมือหมากล้อมชาวไทย โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันรายการระดับนานาชาติ “กฎเกณฑ์การคัดเลือกตัวนักกีฬาเป็นตัวแทนสมาคมฯและตัวแทนประเทศไทย พ.ศ.2562
เช่น การการแข่งขันหมากล้อมรายการ 41st World Amateur Go Championship ณ Vladivostok, Russia ในวันที่ 28 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2563

วิชญ์ฤทธิ์  คฤหวาณิช ชนะเลิศ ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย

ผลการแข่งขัน Thailand Go Championship 2019

ชนะเลิศ  ได้แก่ นายวิชญ์ฤทธิ์  คฤหวาณิช

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายธีระ  รุ่งเรืองทวีพงศ์

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายวรวัฒน์  ธนพัฒน์โสภณ

รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ นายธนพล  เตียวัฒนานนท์

รองชนะเลิศ อันดับ 4 ได้แก่ นายโอฬาร  โรจนะบุรานนท์

รองชนะเลิศ อันดับ 5 ได้แก่ นายพงศกานต์  ศรอารา

รองชนะเลิศ อันดับ 6 ได้แก่ นายปริวรรต  สำเภาแก้ว

รองชนะเลิศ อันดับ 7 ได้แก่ นายกมล  สันติพจนา