ผลการแข่งขัน Thailand Go Championship ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2

ผลการคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติที่ไม่จำกัดอายุ ระหว่างเดือนกรกฎาคม– ธันวาคม 2566

ผลการแข่งขัน Thailand Go Championship ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2

อันดับ 1. นายพงศกานต์ ศรอารา
อันดับ 2. นายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช
อันดับ 3. นายพีรสิชฌ์ วรนันท์ศิริ
อันดับ 4. นายกมล สันติพจนา
อันดับ 5. นายวิญ เกตุนิ่ม
อันดับ 6. นายธนพล เตียวัฒนานนท์
อันดับ 7. เด็กชายจรูญศักดิ์ สารพิมพา
อันดับ 8. นายเกรทบดินทร์ บูรณรัชดา