ผลการแข่งขันหมากล้อม Si Racha – Thailand Junior GO 2023

ผลการแข่งขันหมากล้อม Si Racha – Thailand Junior GO 2023
วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา

ประเภท Low Dan
รางวัล ชื่อ – สถาบัน
ชนะเลิศ ศศิณัฏฐ์ อินต๊ะสงค์ – Go Wise
รองชนะเลิศอันดับ 1 สรรเพชญ์ วัฒนไพโรจน์รัตน์ – Happy GO
รองชนะเลิศอันดับ 2 ปภังกร พงษ์เดช – IQ Up
รองชนะเลิศอันดับ 3 พิมมาดา ศรีสุข – StartUp Go
รองชนะเลิศอันดับ 4 นภัทร มั่นเจริญ – Happy Genius

ประเภท One Dan – A
รางวัล ชื่อ – สถาบัน
ชนะเลิศ ติณณภพ วรวิชาน – Trinity Go Bangkok
รองชนะเลิศอันดับ 1 สุขกมล พีรภาพ – Trinity Go Bangkok
รองชนะเลิศอันดับ 2 ศุภิศรา กวีวัฒนถาวร – Trinity Go Chonburi
รองชนะเลิศอันดับ 3 พลเสฏฐ์ เฉลิมวัฒน์ – IQ Up
รองชนะเลิศอันดับ 4 พัฒนรัตน์ มั่นแดง – Go Wise


ประเภท One Dan – B
รางวัล ชื่อ – สถาบัน
ชนะเลิศ นันทพงศ์ แซ่ลี่ – BPK Academy
รองชนะเลิศอันดับ 1 นนทพัทธ์ พีรภาพ – Trinity Go Bangkok
รองชนะเลิศอันดับ 2 จิรภาส ภัทโรวาสน์ – Trinity Go Chonburi
รองชนะเลิศอันดับ 3 ปัญญ์ ล้วนวิเศษ – Go Master
รองชนะเลิศอันดับ 4 วีรวิชญ์ กวีวัฒนถาวร – Trinity Go Chonburi


ประเภท Standard A
รางวัล ชื่อ – สถาบัน
ชนะเลิศ คุณานนต์ จะกอ – Trinity Go Rayong
รองชนะเลิศอันดับ 1 ธนพนธ์ ทรัพย์เย็น – IQ Up
รองชนะเลิศอันดับ 2 พลัฏฐ์ จิววัฒนานนท์ – IQ Up
รองชนะเลิศอันดับ 3 รฐนนท์ รุ่งแจ้ง – Go Wise
รองชนะเลิศอันดับ 4 กุลจิราณัฏฐ์ กาญจนานุรักษ์ – Trinity Rayong


ประเภท Standard B
รางวัล ชื่อ – สถาบัน
ชนะเลิศ พนธกร ปอแก้ว – Go Family
รองชนะเลิศอันดับ 1 นตตะวัน โตวัฒนกิจ – บ้านโกะbyครูได๋
รองชนะเลิศอันดับ 2 กฤตภาส อังคประสาทชัย – Trinity Go Rayong
รองชนะเลิศอันดับ 3 องศา รักวณิชย์ – Happy GO
รองชนะเลิศอันดับ 4 ณัฐริกา บุญชื่น – Happy Genius


ประเภท Standard C
รางวัล ชื่อ – สถาบัน
ชนะเลิศ กันหพัทธ์ โชคฤทธิ์ผานนท์ – IQ Up
รองชนะเลิศอันดับ 1 ธนภณ ยมจินดา – สาธิตจุฬา
รองชนะเลิศอันดับ 2 เซนชิโร ทาคิทานิ – กรุงเทพคริสเตียน
รองชนะเลิศอันดับ 3 ปกรณ์ วิจิตรชัย – Happy GO
รองชนะเลิศอันดับ 4 กฤติเดช อังคประสาทชัย – Trinity Go Rayong


ประเภท Standard D – 1
รางวัล ชื่อ – สถาบัน
ชนะเลิศ ธนกร บวรนิรมาณ – IQ Up
รองชนะเลิศอันดับ 1 ปัณณทัต แจ้งสุวรรณ – Trinity Rayong
รองชนะเลิศอันดับ 2 พรรค์เพ็ชร์​ พานิช​ – เพชรบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 3 นนท์ปวีธ กีรติปัถวี – IQ Up
รองชนะเลิศอันดับ 4 ชัยวัฒน์ ถนัดหมอ – Kondee Go Academy


ประเภท Standard D – 2
รางวัล ชื่อ – สถาบัน
ชนะเลิศ ภูมิสรัญกร ธวัชพงศ์จินดา – IQ Up
รองชนะเลิศอันดับ 1 อันโตนิโน นวัต ลา ฟรานคา – IQ Up
รองชนะเลิศอันดับ 2 ต้นรัก พานทอง – Trinity Go Rayong
รองชนะเลิศอันดับ 3 ภัควลัญชญ์ ทองวณิชนิยม – Trinity Chonburi
รองชนะเลิศอันดับ 4 ธฤตการ ศรีเบ็ญจโชติ – IQ Up


ประเภท Standard E – 1
รางวัล ชื่อ – สถาบัน
ชนะเลิศ พิชยะ กุสุโมทย์ – บ้านโกะbyครูได๋
รองชนะเลิศอันดับ 1 วัชรธร สินส่ง – Trinity Go Bangkok
รองชนะเลิศอันดับ 2 จิณณ์ กฤตยานันต์ – บ้านโกะbyครูได๋
รองชนะเลิศอันดับ 3 รัฐภัทร ชะโรทร – บ้านเอื้ออารี
รองชนะเลิศอันดับ 4 กันตพัฒน์ เขียวหวาน – Trinity Go Bangkok


ประเภท Standard E – 2
รางวัล ชื่อ – สถาบัน
ชนะเลิศ ณัฐฐิรา กมลตันติโรจน์ – สาธิตรามคำแหง
รองชนะเลิศอันดับ 1 อริยวิชญ์ ตรุษะ – Trinity Go Rayong
รองชนะเลิศอันดับ 2 ธีรสิทธิ์ สุทธิพัฒนสมบุญ – IQ Up
รองชนะเลิศอันดับ 3 อัคคภณ ลิ้มประเสริฐวงศ์ – Happy Genius
รองชนะเลิศอันดับ 4 วิเศษ บุญมิ่ง – บ้านเอื้ออารี


ประเภท Standard E – 3
รางวัล ชื่อ – สถาบัน
ชนะเลิศ อาจารี วงศ์เศรษฐนันท์ – Go Family
รองชนะเลิศอันดับ 1 ณฐกร เจริญกิจไพบูลย์ – Go Wise
รองชนะเลิศอันดับ 2 วราญ์สิทธิ์ ลิขิตสิทธิกุล – IQ Up
รองชนะเลิศอันดับ 3 เจษฏ์ กฤตยานันต์ – บ้านโกะbyครูได๋
รองชนะเลิศอันดับ 4 ภูมิภัทร หน่อสุริวงษ์ – บ้านโกะbyครูได๋


ประเภท Standard F
รางวัล ชื่อ – สถาบัน
ชนะเลิศ ปิยวัฒน์ โรจน์กฤษดาราม – IQ Up
รองชนะเลิศอันดับ 1 สิณิตา ชูชัยศรี – Go Family
รองชนะเลิศอันดับ 2 ศราวิช เตชะกำธร – IQ Up
รองชนะเลิศอันดับ 3 ณภัทร จินตธนะเดช – กอ-โอะ-โกะ
รองชนะเลิศอันดับ 4 ธัชทฤต วุฒิดรุณกร – IQ Up


ประเภท Friendship อายุไม่เกิน 8 ปี – A
รางวัล ชื่อ – สถาบันชนะเลิศ อนันตา ขำสุวรรณ – BTS
รองชนะเลิศอันดับ 1 คีริน ปัญจมานันทกุล – Go Squared
รองชนะเลิศอันดับ 2 ณัฐภัทร พุ่มผกา – พี่พลสอนโกะ
รองชนะเลิศอันดับ 3 นพวิทย์ น้ำอบเชย – Trinity Go Bangkok
รองชนะเลิศอันดับ 4 กวิน ผู้พัฒน์ – Trinity Go Bangkok


ประเภท Friendship อายุไม่เกิน 8 ปี – B
รางวัล ชื่อ – สถาบัน
ชนะเลิศ ปญณต รักแหลมทอง – Trinity Go Bangkok
รองชนะเลิศอันดับ 1 นนทพร ปอแก้ว – Go Family
รองชนะเลิศอันดับ 2 ภัทนันท์ หวังคณานุรักษ์ – บ้านโกะbyครูได๋
รองชนะเลิศอันดับ 3 กนกพิชญ์ ศิลปวิสุทธิ์ – สาธิตรามคำแหง
รองชนะเลิศอันดับ 4 กิตติคุณ แซ่ลิ้ม – Trinity Go Bangkok


ประเภท Friendship อายุไม่เกิน 8 ปี – C
รางวัล ชื่อ – สถาบัน
ชนะเลิศ ศรุต เจริญวิวัฒนพงษ์ – Go House
รองชนะเลิศอันดับ 1 พรีมรพี สุวรรณิก – กอ โอะ โกะ
รองชนะเลิศอันดับ 2 พชร ธนพัฒน์วรกุล – Trinity Go Rayong
รองชนะเลิศอันดับ 3 อิสรีย์ พรรณภัทราพงษ์ – Trinity Go Bangkok
รองชนะเลิศอันดับ 4 สรวิชญ์ วสันต์ทอง – บ้านโกะbyครูได๋


ประเภท Friendship อายุไม่เกิน 12 ปี – A
รางวัล ชื่อ – สถาบัน
ชนะเลิศ เทพวัชญ์ มหรรชกุล – TWIN DRAGON
รองชนะเลิศอันดับ 1 หนึ่งธิดา ลิอินทร์ – อัสสัมชัญ ศรีราชา
รองชนะเลิศอันดับ 2 ปัณณ์ กำมะเลศ – Happy Genius
รองชนะเลิศอันดับ 3 ปาณฎา ศรีอ่อน – บ้านโกะbyครูได๋
รองชนะเลิศอันดับ 4 กันต์นาที กลิ่นขจร – บ้านโกะbyครูได๋


ประเภท Friendship อายุไม่เกิน 12 ปี – B
รางวัล ชื่อ – สถาบัน
ชนะเลิศ พีรวัส วิสุทธิ์จิตใจ – Go Family
รองชนะเลิศอันดับ 1 ณัฏฐพัชร์ เชี่ยวเจริญ – บ้านโกะbyครูได๋
รองชนะเลิศอันดับ 2 ปวริศา สุวรรณ​โกตา -สาธิตรามคำแหง
รองชนะเลิศอันดับ 3 อมรรัตน์ สุยคำไฮ – เมืองพัทยา 9
รองชนะเลิศอันดับ 4 วชิรวิทย์ สิงหนนท์ – พี่พลสอนโกะ


ประเภท Friendship อายุไม่เกิน 12 ปี – C
รางวัล ชื่อ – สถาบัน
ชนะเลิศ ปัณณทัต ธนะวัฒโก – Trinity Go Bangkok
รองชนะเลิศอันดับ 1 กอบุญ กาญจนโกศล – Go Family
รองชนะเลิศอันดับ 2 กษิพล มณีการังกูล – Kondee Go Academy
รองชนะเลิศอันดับ 3 นพเก้า เกิดสะอาด – เมืองพัทยา 9
รองชนะเลิศอันดับ 4 ธีรคม นุชวงศ์ – บ้านโกะbyครูได๋


ประเภท Friendship อายุไม่เกิน 20 ปี – A
รางวัล ชื่อ – สถาบัน
ชนะเลิศ ภัทรมล วรรณรัตน์ – Trinity Go Rayong
รองชนะเลิศอันดับ 1 ธีรวัสส์ ทองอ้ม – เมืองพัทยา 1
รองชนะเลิศอันดับ 2 เกรียงไกร แซ่เตียว – เมืองพัทยา 1
รองชนะเลิศอันดับ 3 จิรัฐธนินทร์ คุ้มทรัพย์ – Happy GO
รองชนะเลิศอันดับ 4 อิทธิพล บุริวรรณ – เมืองพัทยา 1


ประเภท Friendship อายุไม่เกิน 20 ปี – B
รางวัล ชื่อ – สถาบัน
ชนะเลิศ เตชินท์ พงค์ศรี – Trinity Go Rayong
รองชนะเลิศอันดับ 1 ธนัชชา ลัดวิก – บ้านเอื้ออารี
รองชนะเลิศอันดับ 2 ธีรภัทร สุทาศรี – เมืองพัทยา 1
รองชนะเลิศอันดับ 3 ชยางกูร หนองใหญ่ – เมืองพัทยา 9
รองชนะเลิศอันดับ 4 มานะ บุญกล้า – บ้านเอื้ออารี