ผลการแข่งขันหมากล้อม “Executive Triple Go Tournament 2022”

ชมรม Executive Go Club ได้จัดการแข่งขันหมากล้อม Executive Triple Go Tournament 2022 (ครั้งที่ 10) วันที่ 3 ธันวาคม 2565 ที่สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย โดยมีประเภทการแข่งขัน 2 ประเภท ได้แก่ ประเภท DAN และประเภท KYU

ผลการแข่งขันหมากล้อม “Executive Triple Go Tournament 2022” ดังนี้

📍 ประเภท DAN


รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม ขอตึงตึง
1. พีรสิชฌ์ วรนันท์ศิริ 4 Dan
2. พัทธดนย์ จิตติไพบูลย์ 4 Dan
3. ธนดล สุคนธเวศ 2 Dan*

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม ครูณฐ
1. ธนพล เตียวัฒนานนท์ 5 Dan
2. ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ 4 Dan
3. ธนนท์ ธัญญกสิกล 1 Dan

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม อ่านยาก
1. คุณัชญ์ ประทีปวรกุล 4 Dan*
2. ชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล 4 Dan*
3. ชิษณุชา ทรัพย์ตันติกูล 2 Dan*

📍 ประเภท KYU


รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม ครูณฐ High Kyu Team
1. ด.ญ.ธัญลักษณ์ ตันติสุธนารมย์
2. ด.ช. เตชินท์ ศรีคุ้ม
3. ด.ช. Yefu Lin

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม BGSGO
1. เจริญธรรม มยุรลีลา
2. กิตติพัทธ์ มาอ่อน
3. พีรพล ธิติธันยะบูรณ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม Wonderland
1. พัชรมัย วิชัยดิษฐ์
2. นิติพล สิงหามาตย์
3. สุธารัตน์ แก้วพวง