ผลการแข่งขันหมากล้อม กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่  41 “อุดรธานีเกมส์” ประเภททีมผสม

กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่  41 “อุดรธานีเกมส์” การแข่งขันหมากล้อม ประเภททีมผสม จัดแข่ง ณ ห้องประชุม ชั้น 3 (คณะศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2563

 

ผลการแข่งขันประเภททีมผสม

ชนะเลิศ ได้แก่ เขต 10 กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย เด็กชายปารมี  สุธีรัตน์, เด็กชายติณณ์  โภชนพันธ์ และ เด็กหญิงณัฐชานันท์ อนุการสกุลชูลาภ

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เขต 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย นายณัฐกิตต์  อริยฐานมานนท์,  นายพัสกร  ศรีบุญเจริญ และ เด็กหญิงเขมิกา เจรีรัตน์

ชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ เขต 1 จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย เด็กชายกัมปนาท  สุนทรธรรม,  นายต้นธาร  สายคำทอน และ เด็กหญิงปุญนิชา  โกศลบุญมี

เขต 3 นครราชสีมา ประกอบด้วย เด็กชายพาสิษฐ์  ลิมป์ปัทมปาณี,  นายภพณภัทร  ดูพงษ์ธนัช และ เด็กหญิงสุรภา  ปัญจภักดี