ผลการแข่งขันหมากล้อม กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่  41 “อุดรธานีเกมส์” ประเภทบุคคลหญิง

กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่  41 “อุดรธานีเกมส์” การแข่งขันหมากล้อม ประเภทบุคคลหญิง จัดแข่ง ณ ห้องประชุม ชั้น 3 (คณะศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2563

ผลการแข่งขันประเภทบุคคลหญิง

ชนะเลิศ ได้แก่ เขต 10 กรุงเทพมหานคร เด็กหญิงวรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เขต 2 จังหวัดชลบุรี นางสาวชลธิชา มูลอ้อม

ชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ เขต 1 จังหวัดนนทบุรี เด็กหญิงภูริชญา โสลันดา

เขต 3 นครราชสีมา เด็กหญิงพิชชาภา นิ่งกลาง