ผลการแข่งขันหมากล้อม กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่  41 “อุดรธานีเกมส์” ประเภทคู่หญิง

กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่  41 “อุดรธานีเกมส์” การแข่งขันหมากล้อม ประเภทคู่หญิง จัดแข่ง ณ ห้องประชุม ชั้น 3 (คณะศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2563

 

 

ผลการแข่งขันประเภทคู่หญิง

ชนะเลิศ ได้แก่ เขต 10 กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย เด็กหญิงจิดาภา  วัชระมโนกานต์ และ เด็กหญิงนภัทร  มั่นเจริญ

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เขต 1 จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย เด็กหญิงปุญนิชา  โกศลบุญมี และ เด็กหญิงภูริชญา  โสลันดา

ชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ เขต 2 จังหวัดระยอง ประกอบด้วย เด็กหญิงสิริกร  เตชะทวีกุล และ เด็กหญิงนวภัทร  คำพุฒ

เขต 9 จังหวัดพัทลุง ประกอบด้วย นางสาวเพชรัตน์  ช่วยเพชร และ นางสาวรัตนาวดี  เรืองยศ