ผลการแข่งขันหมากล้อม กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์ ประเภททีมชายและทีมหญิง

     กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์ ชนิดกีฬาหมากล้อม จัดการแข่งขันขึ้นที่วิทยาลัยเทคนิคน่าน หอประชุม … โดยประเภทคู่ชาย คู่หญิง และคู่ผสม แข่งขันระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2561 โดยมีจังหวัดเข้าร่วมกว่า 23 จังหวัด

บรรยาการการแข่งขันประเภททีมชายและทีมหญิง

     

ผลการแข่งขันหมากล้อมประเภททีมชาย

เหรียญทอง  ได้แก่ กรุงเทพมหานคร

เหรียญเงิน  ได้แก่  นครราชสีมา

เหรียญทองแดง  ได้แก่ ภูเก็ต และ เชียงใหม่

 

ผลการแข่งขันหมากล้อมประเภททีมหญิง

เหรียญทอง  ได้แก่ นครราชสีมา

เหรียญเงิน  ได้แก่  กรุงเทพมหานคร

เหรียญทองแดง  ได้แก่ ชลบุรี และ นครปฐม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัลผู้ฝึกสอนหมากล้อมชายดีเด่น

นายรัชชยุต  ภูวัชรเตชากร ผู้ฝึกสอนหมากล้อมกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัลผู้ฝึกสอนหมากล้อมหญิงดีเด่น

นายไพศาล  ธัญธาดาลักษณ์ (แทน) ผู้ฝึกสอนหมากล้อมนครราชสีมา

 

รางวัลนักหมากล้อมหญิงดีเด่น

ด.ญ. ภิญญาดา  ศรอารา นักหมากล้อม จ. นครราชสีมา

 

รางวัลนักหมากล้อมชายดีเด่น

นายฟิลลิป  บลอมฟิล นักหมากล้อม จ. นครราชสีมา