ผลการแข่งขันหมากล้อม กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่  41 “อุดรธานีเกมส์” ประเภททีมหญิง

กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่  41 “อุดรธานีเกมส์” การแข่งขันหมากล้อม ประเภททีมผสม จัดแข่ง ณ ห้องประชุม ชั้น 3 (คณะศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2563

   

ผลการแข่งขันประเภททีมหญิง

ชนะเลิศ ได้แก่ เขต 10 กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย นางสาวฉัฐวีณ์  เบญจปรีชาสิทธิ์, เด็กหญิงณัฐชานันท์ อนุการสกุลชูลาภ และ เด็กหญิงวรัญญ์ภัสร์  ภรณวลัย

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เขต 3 นครราชสีมา ประกอบด้วย เด็กหญิงกุลละปรียา  วิศรุตวาณิชย์, นางสาวธนัชชา  บุญพาวัฒนา และ เด็กหญิงภัทรวดี  กุศลานุคุณ

ชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ เขต 1 จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย เด็กหญิงปุญนิชา  โกศลบุญมี, เด็กหญิงภูริชญา  โสลันดา และเด็กหญิงสุชานันท์  โสลันดา

เขต 2 จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย นางสาวชลธิชา  มูลอ้อม, เด็กหญิงจิราภา  เกียรติกูลขจร และเด็กหญิงศศิณัฏฐ์  อินต๊ะสงค์