ผลการแข่งขันหมากล้อม กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่  41 “อุดรธานีเกมส์” ประเภททีมชาย

กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่  41 “อุดรธานีเกมส์” การแข่งขันหมากล้อม ประเภททีมผสม จัดแข่ง ณ ห้องประชุม ชั้น 3 (คณะศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2563

 

ผลการแข่งขันประเภททีมชาย

ชนะเลิศ ได้แก่ เขต 10 กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย เด็กชายปารมี  สุธีรัตน์, เด็กชายติณณ์  โภชนพันธ์ และ นายนฤชิต  สิงห์ปี

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่เขต 1 จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย เด็กชายกัมปนาท  สุนทรธรรม,  นายต้นธาร  สายคำทอน และ เด็กชายปารย์พัศศ์  ศิริมงคล

ชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่เขต 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย นายณัฐกิตต์  อริยฐานมานนท์,  นายพัสกร  ศรีบุญเจริญ และ นายพรรษกร  บุญพลอย

เขต 3 นครราชสีมา ประกอบด้วย เด็กชายภูวิช  อฑารสกุล,  เด็กชายภครัช  อฑารสกุล และ เด็กชายชาคริต  ลิ้มรัชตามร