ผลการแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24

การแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 

 

ผลการแข่งขัน มีดังนี้

รุ่น 2 ดั้งขึ้นไป
ชนะเลิศ เด็กชายอคิรา นุ้ยบุตร
รองชนะเลิศอันดับ 1 นายคุณัชญ์ ประทีปวรกุล
รองชนะเลิศอันดับ 2 นายปุณณริศ อิทธิสกุลชัย

รุ่น 1 ดั้ง
ชนะเลิศ เด็กชายโชคภูมิชัย อาจกำชัย
รองชนะเลิศอันดับ 1 นายพิชญุตม์ ปรุงสิน
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงศุภิศรา กวีวัฒนถาวร
รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวนภัทร มั่นเจริญ


รุ่น 1-2 คิว
ชนะเลิศ เด็กชายกิตติพัทธ์ มาอ่อน
รองชนะเลิศอันดับ 1 นายศิริญณัฐ อรรถพร
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายปวรพัฒน์ สิริจิราพัฒน์

รุ่น 3-4 คิว
ชนะเลิศ เด็กชายชยาพันธ์ โชคฤทธิ์ผานนท์
รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายศุภกร ​ พรหมทวีพูน​
รองชนะเลิศอันดับ 2 นายชัยนันท์ สิรินิจศรีวงศ์

รุ่น 5-6 คิว
ชนะเลิศ เด็กหญิงชลัยรัตน์ สุวรรณวิไลกุล
รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวอนันตญา วารินหอมหวล
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายณัฐพัชร์ เตชะกิจขจร

รุ่น 7-8 คิว
ชนะเลิศ นางสาวสุจิรา วาชัยศรี
รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายพนธกร ปอแก้ว
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายอภิวิชญ์ โคตรสาร

รุ่น 9-10 คิว สาย 1
ชนะเลิศ นายภทรดล สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงจิรัชญา แจ้งกระมล
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายปุณย์ ภัทรสุวรรณกุล

รุ่น 9-10 คิว สาย 2
ชนะเลิศ เด็กชายอัศวิน​ มีนาม
รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงนฤตวรรณ ศุภลักษณ์นารี
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายพลภัช วงษ์วิไลวารินทร์

รุ่น 11-12 คิว สาย 1
ชนะเลิศ เด็กชายณฐกร เจริญกิจไพบูลย์
รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายธฤตการ ศรีเบ็ญจโชติ
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายพชร อัศวชัยพร

รุ่น 11-12 คิว สาย 2
ชนะเลิศ เด็กชายธีรสิทธิ์ สุทธิพัฒนสมบุญ
รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายณัชชวิษฐ์ แก้วตระการวงศ์
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายภูมิทรรศชล ทองศรี

รุ่น 11-12 คิว สาย 3
ชนะเลิศ นายปริณ ดิศพัฒน์
รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายกันหพัทธ์ โชคฤทธิ์ผานนท์
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายวรรธนะ อัคนันท์

รุ่น 11-12 คิว สาย 4
ชนะเลิศ นายอรงการณ์ อภิรักษ์สุขุมาล
รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายกันต์รพี เมธีพานิช
รองชนะเลิศอันดับ 2 นายภูบดินทร์ สโรบล

ขอบคุณภาพจาก FB:fotoGO