ผลการแข่งขันหมากล้อมประเภท ทีมชาย ทีมหญิง นักกีฬาดีเด่น ในงานการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “ย่าโมเกมส์”

31 มกราคม 2560 : ผลการแข่งขันหมากล้อมประเภททีมชาย , ทีมหญิง และนักกีฬาหมากล้อมดีเด่น ในงานการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “ย่าโมเกมส์” ทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 29 – 30 มกราคม 2559

ผลการแข่งขันหมากล้อมในงานการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “ย่าโมเกมส์”

ผลการแข่งขันหมากล้อมประเภท ทีมชาย

ชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่เขตการศึกษา 10 กรุงเทพมหานคร
1. นายณภัทร วงหาญเชาว์
2. นายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช
3. เด็กชายสิริเทพ เฉิน

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน ได้แก่ เขตการศึกษา 4 จังหวัดศรีสะเกษ
1. นายณัฐนนท์ กุศลพันธ์
2. นายภาณุพงศ์ รัตนอุไร
3. นายณัฐพงศ์ อุดมแก้ว

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทองแดง ได้แก่ เขตการศึกษา 5 จังหวัดเชียงใหม่ และ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนนทบุรี
เขตการศึกษา 5 จังหวัดเชียงใหม่
1. นายขุนจ๊าง สัตยาโภคิน
2. นายภูรี ฟองสมุทร
3. นายโสภณัฐ รัตนนพดลสกุล
เขตการศึกษา 1 จังหวัดนนทบุรี
1. เด็กชายสุวิจักขณ์ บางม่วง
2. เด็กชายต้นธาร สายคำทอน
3. เด็กชายต้นธรรม์ สายคำทอน

ผลการแข่งขันหมากล้อมประเภท ทีมหญิง

ชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่เขตการศึกษา 2 จังหวัดชลบุรี
1. เด็กหญิงชลธิชา มูลอ้อม
2. เด็กหญิงบุญธิชา มูลอ้อม
3. เด็กหญิงษาวารี พันธเสน

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน ได้แก่ เขตการศึกษา 7 จังหวัดนครปฐม
1. นางสาวอิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล
2. นางสาวยลดา น้าวิไลเจริญ
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์ พูนลาภพาณิชย์

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทองแดง ได้แก่ เขตการศึกษา 3 จังหวัดนครราชสีมา และ เขตการศึกษา 10 กรุงเทพมหานครฯ
เขตการศึกษา 3 จังหวัดนครราชสีมา
1. เด็กหญิงสุรภา ปัญจภักดี
2. เด็กหญิงกุลละปรียา วิศรุตวาณิชย์
3. เด็กหญิงภัทรวดี กุศลานุคุณ
เขตการศึกษา 10 กรุงเทพมหานครฯ
1. นางสาวเขมณัฏฐ์ เจริญวรสกุล
2. เด็กหญิงฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์
3. นางสาวพลอยไพลิน เหลืองสุรงค์

ผู้ฝึกสอนหมากล้อมดีเด่น

ผู้ฝึกสอนหมากล้อมชายดีเด่น ได้แก่ นายนิธิพล อรุณไพจิตรา เขตการศึกษา 10 กรุงเทพมหานครฯ จากผลงาน 4 เหรียญทอง ประเภทบุคคลชาย, คู่ชาย, ทีมชาย และทีมผสม

ผู้ฝึกสอนหมากล้อมหญิงดีเด่น ได้แก่ นายไพศาล ธัญธาดาลักณ์ เขตการศึกษา 3 จังหวัดนครราชสีมา จากผลงาน 2 เหรียญทอง ประเภทบุคคลหญิง และคู่หญิง
นักกีฬาหมากล้อมดีเด่น

นักกีฬาหมากล้อมชายดีเด่น ได้แก่ นายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช เขตการศึกษา 10 กรุงเทพมหานครฯ จากผลงาน 2 เหรียญทอง ประเภทบุคคลชาย และทีมชาย

นักกีฬาหมากล้อมหญิงดีเด่น ได้แก่ เด็กหญิงภิญญาดา ศรอารา เขตการศึกษา 3 จังหวัดนครราชสีมา จากผลงาน 2 เหรียญทอง ประเภทบุคคลหญิง และคู่หญิง