ผลการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาหมากล้อมทีมชาติ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 รอบแรก

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดการคัดเลือกนักกีฬาหมากล้อมทีมชาติ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 รอบแรก ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 40 คน

ผลการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาหมากล้อมทีมชาติ รอบแรก

นักกีฬาบุคคลชาย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  นายพงศกานต์  ศรอารา

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่  นายวิชญ์ฤทธิ์  คฤหวาณิช

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่  นายวรวัฒน์  ธนพัฒน์โสภณ

รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่  นายอคิรา  นุ้ยบุตร

รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้แก่  นายกมล  สันติพจนา

รองชนะเลิศอันดับที่ 5 ได้แก่  นายโอฬาร  โรจนะบุรานนท์

รองชนะเลิศอันดับที่ 6 ได้แก่  นายปริวรรต  สำเภาแก้ว

รองชนะเลิศอันดับที่ 7 ได้แก่  นายธัชนนท์  ยโลดม

รองชนะเลิศอันดับที่ 8 ได้แก่  นายณัฐวัชร์  พ่อค้า

รองชนะเลิศอันดับที่ 9 ได้แก่  นายกฤษฎิ์  แจ่มขจรเกียรติ

 

นักกีฬาบุคคลหญิง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  น.ส. ภิญญาดา  ศรอารา

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่  น.ส. ณัฏฐนิช  จันทโรจวงศ์

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่  ด.ญ. วรัญญ์ภัสร์  ภรณวลัย

รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่  น.ส. ชลธิชา  มูลอ้อม

รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้แก่  น.ส. ณัฐชานันท์  อนุการสกุลชูลาภ

รองชนะเลิศอันดับที่ 5 ได้แก่  น.ส. อรุณกร  ประทุมวัน

รองชนะเลิศอันดับที่ 6 ได้แก่  ด.ญ. วีรินทร์  ตัณพิสุทธิ์

รองชนะเลิศอันดับที่ 7 ได้แก่  น.ส. ริบะคา  วงศ์ชูแก้ว