ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ชนิดกีฬาหมากล้อม ประเภททีมหญิง

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม ประเภททีมหญิง ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2565

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม ประเภททีมหญิง

เหรียญทอง  ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย

อรุณกร ประทุมวัน

ริบะคา วงศ์ชูแก้ว

วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์

เหรียญเงิน ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย

ภิญญาดา  ศรอารา

วณิชชา พิทักษ์วาณิชย์

พิชชาภา นิ่งกลาง 

เหรียญทองแดง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

ไอรัก ฟูกูฮาระ

ณ วิภู รัตนนิตย์

ณัฐชานันท์ อนุการสกุลชูลาภ

เหรียญทองแดง ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย

ปัณฐฎา โชคอนุฐานันท์

อนัญลักษณ์ สิทธานุกูลวงศ์

อนงค์ เชิดชูชัยไพบูลย์