ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ชนิดกีฬาหมากล้อม ประเภทคู่หญิง

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม ประเภทคู่หญิง ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2565

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม ประเภทคู่หญิง

เหรียญทอง  ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร

ประกอบด้วย  น.ส. อรุณกร ประทุมวัน และ น.ส. ริบะคา วงศ์ชูแก้ว

เหรียญเงิน ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา

ประกอบด้วย  น.ส. ภิญญาดา  ศรอารา  และ น.ส. วณิชชา พิทักษ์วาณิชย์

เหรียญทองแดง ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประกอบด้วย   น.ส. กุสุมา  นาวาทอง และ น.ส. ศิวพร  มะยะเฉียว

เหรียญทองแดง ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต

ประกอบด้วย  น.ส. ปัณฐฎา โชคอนุฐานันท์ และ น.ส. อนงค์ เชิดชูชัยไพบูลย์