ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” หมากล้อม ประเภททีมผสม

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2561 โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 3 ประเภท ได้แก่ บุคคลชาย, บุคคลหญิง และ ทีมผสม 

 

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อมประเภททีมผสม

เหรียญทอง  ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต

ประกอบด้วย     นายกฤษฎิ์  แจ่มขจรเกียรติ, นายโอฬาร  โรจนะบุรานนท์ และนางสาวกาญจนา  ศีรีนวเสถียร

เหรียญเงิน ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา

ประกอบด้วย นายไพศาล  ธัญธาดาลักษณ์, ด.ช. พงศกานต์  ศรอารา และ ด.ญ. วณิชชา  พิทักษ์วาณิชย์

เหรียญทองแดง ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม

ประกอบด้วย นายฤทธิ์  เบญจฤทธิ์, นายลภณ  จิรโสภิณ และ นางสาวอลิสา  คูณาภินันท์

เหรียญทองแดง ได้แก่ จังหวัดชลบุรี

ประกอบด้วย นายรุ่งศักดิ์  โรจนาภรณ์, นายพชรพล  พัดเย็นชื่น และ ด.ญ. ชลธิชา  มูลอ้อม