ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” ชนิดกีฬาหมากล้อม ประเภทคู่ผสม

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2561 โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 3 ประเภท ได้แก่ คู่ชาย, คู่หญิงและ คู่ผสม

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อมประเภทคู่ผสม

เหรียญทอง  ได้แก่ กรุงเทพมหานคร

ประกอบด้วย     นายวิชญ์ฤทธิ์  คฤหวานิช และ นางสาวธัญชนก  อัครลาภ

เหรียญเงิน ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม

ประกอบด้วย นายธนพล  เตียวัฒนานนท์ และ นางสาวอลิสา  คูณาภินันท์

เหรียญทองแดง ได้แก่ จังหวัดสงขลา

ประกอบด้วย นายทบไชยทง  ไชยสุนทร และนางสาวริบะคา  วงศ์ชูแก้ว

เหรียญทองแดง ได้แก่ จังหวัดเชียงราย

ประกอบด้วย นายธนพนธ์  อดิเรกวุฒิกุล และ นางสาวชนาพร  ส่งสถาพร