ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” ชนิดกีฬาหมากล้อม ประเภทคู่หญิง

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2561 โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 3 ประเภท ได้แก่ คู่ชาย, คู่หญิงและ คู่ผสม

 

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อมประเภทคู่หญิง

เหรียญทอง  ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา

ประกอบด้วย     เด็กหญิงภิญญาดา  ศรอารา  และเด็กหญิงวณิชชา พิทักษ์วาณิชย์

เหรียญเงิน ได้แก่ จังหวัดนครปฐม

ประกอบด้วย นางสาวเขมณัฏฐ์  เจริญวรสกุล และนางสาวอิสรีย์  มหภาคโสภณพิศาล

เหรียญทองแดง ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต

ประกอบด้วย นางสาวญาณกร อนุศิริ และนางสาวอนงค์ เชิดชูชัยไพบูลย์

เหรียญทองแดง ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประกอบด้วย นางสาวกานดาวดี  พุ่งอินทร์ และ นางสาวกุสุมา  นาวาทอง