ผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร

ผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ผลการแข่งขัน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

ประเภทคู่ชาย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ประกอบด้วย

เด็กชายพรรษชล บุญพลอย

นายสรรเพชญ์ วัฒนไพโรจน์รัตน์

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ประกอบด้วย

นายวีรวัฒน์ ธันญะทวี

นายพิชญุตม์ ปรุงสิน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ประกอบด้วย

นายธนัท รุ่งโรจน์วิทยากุล

เด็กชายกันย์ธร เกิดสุขผล

 

ประเภทคู่หญิง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ประกอบด้วย

นางสาวชนัดดา ภูวนธรรม

นางสาวธัญลักษณ์ ตันติสุธนารมย์

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ประกอบด้วย

นางสาวรณิดา เปรมพรวิพุธ

นางสาวนฤตวรรณ ศุภลักษณ์นารี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ประกอบด้วย

นางสาววนัชพร เอนกบุญญาภิรมย์

นางสาวอนันตญา วารินหอมหวล

 

ประเภทคู่ผสม

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนหอวัง ประกอบด้วย

นางสาวพิมมาดา ศรีสุข

เด็กชายเตชธร สุขประวิทย์

 

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ (จตุจักร, กรุงเทพมหานคร) ประกอบด้วย

นางสาวจิรัชญา แจ้งกระมล

นายพงศกร ทีฆายุทธสกุล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ประกอบด้วย

เด็กหญิงจุฑาทิพ จิระพัฒนา

นายดนุพร ผดุงทรัพย์

 

ประเภทบุคคลชาย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

นายศิวกร เชาวน์เลิศเสรี

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยม

นายกรภัทร ธนาดำรงศักดิ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา (จตุจักร,กรุงเทพมหานคร)

นายปภาวิน เหลืองพิกุลทอง

 

ประเภทบุคคลหญิง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอมาตยกุล

นางสาวนภัทร มั่นเจริญ

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนมหรรณพาราม

นางสาวแพรวา เลิศบางพลัด

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม         

เด็กหญิงศิริกัลยา ชัยโอฬาร

 

ประเภททีมผสม

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ประกอบด้วย

นายสุภณัท อุดมเพทายกุล

นายปุณณฤทธิ์ แซ่เจียง

นางสาววีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ประกอบด้วย

นางสาวเขมิกา เจรีรัตน์

นางสาวจิดาภา วัชระมโนกานต์

นายศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ประกอบด้วย

นายณัฎฐ์รักษ์ เติมสุขนิรันดร

นายธนบดี ทวีปวรากุล

นางสาวปรางค์แก้ว อัศวพิชญโชติ

 

ประเภททีมชาย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ประกอบด้วย

นายกฤษฎิ์ เกศวา

นายติณณ์ โภชนพันธ์

Mr. Deren Fu

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ประกอบด้วย

นายตันติ ตันติจตุรพร

นายวีรวิชญ์ วัฒนาเศลารัตต์

นายพัฒวินท์ องค์วงศ์สกุล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนศรัทธาสมุทร ประกอบด้วย

เด็กชายอภิวิชญ์ โกวิทานนท์

เด็กชายสิรภัทร คารมณ์

เด็กชายภาณุเดช วงษ์อรุณ

 

ประเภททีมหญิง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ประกอบด้วย

นางสาวกนิษฐา โชคลาภ

นางสาวปุญญ์ปภา เหมบุตร

นางสาวพิมพ์ชนก บุญรวม

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนศรัทธาสมุทร ประกอบด้วย

นางสาวธัญจิรา อุดมโภชน์

นางสาวสุจิรา วาชัยศรี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส ประกอบด้วย

นางสาวณิชา พละมาตร

นางสาวสุชาวดี พาที

นางสาวสรัลชนา แสงคำ

 

คะแนนรวมทีมหญิง ได้แก่ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

คะแนนรวมทีมชาย ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย