ผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร

ผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ผลการแข่งขัน รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

ประเภทคู่ชาย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่อัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษประกอบด้วย

นายภูวิช สหกิจภิญโญ

นายภูดิส สหกิจภิญโญ

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่โรงเรียนเซนต์คาเบรียลประกอบด้วย

เด็กชายวรชน ดุจพิบูลย์ผล

เด็กชายศุภกร ลีลามัจฉากุล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยประกอบด้วย

นายจิรัฏฐ์ ลิมป์ประสิทธิพร

นายเลิศวรุณ ศรีฉันทะมิตร

 

ประเภทบุคคลชาย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่โรงเรียนบ้านเรียนครอบครัวเกตุนิ่ม

นายวิญ เกตุนิ่ม

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญ

นายธนดล สุคนธเวศ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่โรงเรียนอำนวยศิลป์

                   นายปุณณริศ อิทธิสกุลชัย

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

                   นายคุณัชญ์ ประทีปวรกุล

 

ประเภทบุคคลหญิง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่โรงเรียนสุรนารีวิทยา

นางสาวจุฬาลักษณ์ ปลอดในเมือง

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

นางสาวภัทรวลัณณ์ วรรณยศ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

นางสาวสุธารัตน์ แก้วพวง

 

ประเภททีมผสม

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ศูนย์การเรียนนิวตัน ประกอบด้วย

เด็กชายธนนท์ ธัญญกสิกล

นายกิตติคม ไกรอมร

เด็กหญิงศุภิศรา กวีวัฒนถาวร

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ประกอบด้วย

เด็กหญิงภาวิตา สินทอง

เด็กชายภูผา กสิกิจนำชัย

เด็กชายเบี้ยบน สถิตธนาสาร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ประกอบด้วย

นายปารมี สุธีรัตน์

นายณัฐพากษ์ ชัยชนะวงศาโรจน์

นางสาวธรรม์ ปิ่นสุภา

 

ประเภททีมชาย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ประกอบด้วย

เด็กชายปภังกร พงษ์เดช

เด็กชายชิษณุชา ทรัพย์ตันติกูล

นายชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ประกอบด้วย

นายจิรัฏฐ์ วชิระเธียรชัย

เด็กชายพลเสฏฐ์ เฉลิมวัฒน์

นายปฏิญญา เลิศวิวัฒน์ตระกูล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ประกอบด้วย

นายชนาธิป มิ่งสุวรรณ

นายจินตพงศ์ ซูเชอร์ธรรมชัย

นายฉลองยศ อินทยศ

 

ประเภททีมหญิง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ประกอบด้วย

เด็กหญิงกานต์นภัส ทับสาย

เด็กหญิงปาณิสรา พรหมเต็ม

เด็กหญิงไอรัก ฟูกูฮาระ

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่โรงเรียนชลกันยานุกูล ประกอบด้วย

เด็กหญิงศรัณย์พร เกียรติกูลขจร

เด็กหญิงศรุชา ศรีแพ่ง

เด็กหญิงธนัทสุดา นิ่มสวรรณ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่โรงเรียนสตรีวิทยา ประกอบด้วย

นางสาวศศินันท์ วิทยาอารีย์กุล

นางสาวปภาดา พิพิธมงคล

เด็กหญิงพัณณ์ชิตา วิทยาอารีย์กุล

 

คะแนนรวมทีมหญิง ได้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

 

คะแนนรวมทีมชาย ได้แก่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล