ผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 18 (V-GO XVIII)

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 18 (V-GO XVIII) โดยการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ในวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

ในพิธีเปิดการแข่งขัน ได้รับเกียรติ ผอ.ทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กล่าวต้อนรับนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด อุปนายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย กล่างถึงความก้าวหน้าของกีฬาหมากล้อม ดร. วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาน กิการนักเรียนนักศึกษา และกิจการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเปิด

 ผลการแข่งขัน กีฬามหากล้อมอาชีวศึกษา

ประเภทบุคคลชาย

ชนะเลิศ  ได้แก่ นายกลย์ธัช กัลยาณธัช  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ นายจักรกฤษ สุวรรณรัตน์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ นายณัฐพงษ์ ขาวสอาด  โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

ประเภทบุคคลหญิง

ชนะเลิศ  ได้แก่ นางสาวกัลยรัตน์ ศรีจันทร์  วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่นางสาวศิรประภา แถลงกิจ  วิทยาลัยอาชีวศึกษากำแพงเพรช

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวสิริภัทร ภัทรประสงค์  วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ประเภทคู่ชาย

ชนะเลิศ  ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
ประกอบด้วย
นายภัทรชัย วรรณยศ
นายนรินทร์ โปรยทอง
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ประกอบด้วย
นายอิทธิกร บุญพร
นายนันทวัฒน์ อังกาบ
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
ประกอบด้วย
นายสิระ โกมารทัต
นายวัชรินทร์ วะชังเงิน

ประเภทคู่หญิง

 

ชนะเลิศ  ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
ประกอบด้วย
นางสาวจันทร์เพ็ญ พินิจผล
นางสาวสุพิชชา พลคำ

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ประกอบด้วย
นางสาวเพชรัตน์ ช่วยเพรช
นางสาวรัตนาวดี เรืองยศ

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ประกอบด้วย
นางสาว อภิลาภ นันไชย
นางสาวสริน สายคำกอง

ประเภทคู่ผสม

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ประกอบด้วย
นางสาวปานดวงใจ ประทุมธนะทรัพย์
นายจักเรศวร มากสง

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
ประกอบด้วย
นายธนากร ศรีสงคราม
นางสาวนิชาภา อิ่มใจ

ชนะเลิศ  ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
ประกอบด้วย
นางสาวณัฐชยา สราญฤทธิไกร
นายดาราพงษ์  เทียบสม

ประเภททีมชาย

ชนะเลิศ  ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ประกอบด้วย
นายสรรเพชญ พรวัฒนากุล
นายชาญณรงค์ ตรรกวุฒิพันธุ์
นายปรเมศ โอ่ทอง

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
ประกอบด้วย
นายณัฐพงษ์ ชำนิกุล
นายธเนศ ขาวเอี่ยม
นายสุทัศน์ สุขส่ง

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ประกอบด้วย
นายปิยพัทธ์ แซ่ข้อ
นายณรงค์วิทย์ ณ ระนอง
นายต่อศักดิ์ ฉิมดี

 

ประเภททีมหญิง

ชนะเลิศ  ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
ประกอบด้วย
นางสาวรัชนีกร ศรียันต์
นางสาวมุกดา ศรีคราม
นางสาวศศิวมล เพ็งเภา

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ประกอบด้วย
นางสาวภาคินี เรืองอินตา
นางสาวปรียา ศรีประเสริฐ
นางสาวสุชัญญา ชัยสุรสินทวี

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ประกอบด้วย
นางสาวสุชาดา ขัดกันทะ
นางสาวจันทร์นภา วาเพ็ชร์
นางสางอรณิชา เขียวงาม

ประเภททีมผสม

ชนะเลิศ  ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
ประกอบด้วย
นางสาวนิภาพร พรมโลก
นายณัฐนนท์ กุศลพันธ์
นายภัคพล ไชยเชียงพิณ

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ประกอบด้วย
นางสาวศริรพรรณ พานิช
นายธนวัฒน์ แก้วกลม
นายวชิระ มานูเจริญโชค

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประกอบด้วย
นางสาวสายรุ่ง ห่อทอง
นายกฤตภาส เทพนรินทร์
นานสุรยุทธ ใจดี

ประเภทครู-อาจารย์

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ นายกรพิพัฒน์ การุณยเลิศ  โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ นายชลิต กันทาสุวรรณ์  วิทยาลัยเทคนิคน่าน

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ นายนธีร์ อุ้ยฟัก  วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

ชนะเลิศ  ได้แก่ นายปริวัฒน์  ชะลารัตน์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

 

รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น ได้แก่ นางสุทธาทิพย์ รัตนอุไร วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ

จากผลงาน         4 เหรียญทอง      1 เหรียญเงิน

ภาพการรับรางวัล