ผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

การแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 13-16 สิงหาคม 2562 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร จัดโดย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนับสนุนการตัดสินโดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

ประเภทบุคคลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

ชนะเลิศ  ได้แก่ ปัญญกร  เหมรัตนากร โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
รองชนะเลิศ  ได้แก่ ไชยกานต์  กาญจนศิลป์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
อันดับ 3  ได้แก่  ธนกรณ์  แสงเจริญ  โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส

ประเภทบุคคลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

ชนะเลิศ  ได้แก่ บุณยวีร์  อุทัยสาง โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา
รองชนะเลิศ  ได้แก่ อนันตญา  วิรินหอมหวล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
อันดับ 3  ได้แก่  นภัสสร  บูรณศิริ  โรงเรียนมหรรณพาราม

 

ประเภทคู่ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

ชนะเลิศ  ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญพณิชยการ ทีม 1
ประกอบด้วย    ธนัช        จารุภัทรชญาดล
        ณัฐพงษ์        ขาวสอาด
รองชนะเลิศ  ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญพณิชยการ ทีม 2
ประกอบด้วย    อภิวัชร์        แย้มยี่สุ่น
        วีรวิชญ์        บัณฑิตานุกูล
อันดับ 3  ได้แก่ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
ประกอบด้วย    ธรีกฤช        บุณโยทัย
        ทัศน์ศิริ        ศรีนิกรโชติ

 

ประเภทคู่หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

ชนะเลิศ  ได้แก่ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
ประกอบด้วย    ธันยกานต์    มณีทูล
        ณุชนารถ    นันทศรีรัตน์
รองชนะเลิศ  ได้แก่ โรงเรียนบางเลนวิทยา
ประกอบด้วย    สุพรรษา        บุญลือพันธ์
        ธนัชพร        มาเที่ยง
อันดับ 3  ได้แก่ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
ประกอบด้วย    จีรวรรณ        พรบรรจงกุล
        ธัยพร        กันภัย

ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี


ชนะเลิศ  ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
ประกอบด้วย    ธีรชัย        เบนจามิน มิคิล ฮูส
        กิมฮวง        ปราก
รองชนะเลิศ  ได้แก่ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
ประกอบด้วย    ตลันต์        เต็มเจริญสุข
        นิชชาภา        กิตติรัตวรางกูร
อันดับ 3  ได้แก่ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
ประกอบด้วย    ชวัลวิทย์        พิพิธจตุมงคล
        นภัสวรรณ    ดิษยบุตร

 

ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

ชนะเลิศ  ได้แก่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ประกอบด้วย    พชร        เทศวัง
        ภคพล        เตชวิริยะ
        พีธศักดิ์        สุทธิอรรถศิลป์
รองชนะเลิศ  ได้แก่ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
ประกอบด้วย    นฤสรณ์        ต่อทวีทรัพย์
        กฤตภัค        ทองเนื้ออ่อน
        บุ๊ชริน        ขำวิลัย
อันดับ 3  ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)
ประกอบด้วย    ฏิยะพัฒน์    พรหมเต็ม
        ธีรภัทร์        รัตนรัตน์
        ศิคโรตม์        พันธุรัตน์

 

ประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

ชนะเลิศ  ได้แก่ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
ประกอบด้วย    บุญธิชา        มูลอ้อม
        ชลธิชา        มูลอ้อม
รองชนะเลิศ  ได้แก่ โรงเรียนอมาตยกุล
ประกอบด้วย    บุญยวีร์        ธนาบูรณะสิริ
        จิดาภา        วัชระมโนกานต์
        นภัทร        มั่นเจริญ
อันดับ 3  ได้แก่ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
ประกอบด้วย    ลลิดา        คุณวุฒิเลิศ
        พรนัชชา    หงษ์ทอง
        ธนพร        ทองรอด

 

ประเภททีมผสม รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

ชนะเลิศ  ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)
ประกอบด้วย    นฤชิต        สิงห์ปี
        จักรนิภัทร    พรหมเต็ม
        รณิดา        เปรมพรวิพุธ
รองชนะเลิศ  ได้แก่ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
ประกอบด้วย    สรวิศ        ธนชาต
        ศุภากร        จิตรอารี
        มัชฌิมา        ขวัญใจ
อันดับ 3  ได้แก่ โรงเรียนมหรรณพาราม
ประกอบด้วย    ภาธิตา        จั่นเพ็ชร์
        ณัฐภูมิ        มุ่งเสรี
        กฤษฎา        มุพาพร

 

ถ้วยชนะเลิศคะแนนรวม ทีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ได้แก่ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
ถ้วยชนะเลิศคะแนนรวม ทีมชาย  รุนอายุไม่เกิน 18 ปี ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญพณิชยการ