ผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

การแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 13-16 สิงหาคม 2562 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร จัดโดย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนับสนุนการตัดสินโดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

การแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นการแข่งขันหมากล้อมในระดับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12-18 ปี โดย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เป็นการแข่งขันของเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี มีการแข่งขันทั้งหมด 8 ประเภท ได้แก่ บุคคลชาย, บุคคลหญิง, ทีมชาย, ทีมหญิง, ทีมผสม, คู่ชาย, คู่หญิง และคู่ผสม

 

ผลการแข่งขันประเภทอายุไม่เกิน 12 ปี

ประเภทบุคคลชาย
ชนะเลิศ  ได้แก่ ชิษณุพงศ์  ทรัพย์ตัดติกูล  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
รองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  ธีรวีร์  ลือบัญฑิตกุล  โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่  ปฎิญญา        เลิศวิวัฒน์ตระกูล  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

 

ประเภทบุคคลหญิง
ชนะเลิศ  ได้แก่ วรัญญ์ภัสร์  ภรณวลัย  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่  ภัทรวดี  กุศลานุคุณ  โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชั่น
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่  กัญญาพัชร  มีนวล  โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

 

ประเภทคู่ชาย
ชนะเลิศ  ได้แก่  โรงเรียนอำนวยศิลป์  ประกอบด้วย  ปุณณริศ  สกุลชัย และ พิรอาชว์  สิทธิจิตวัฒน์
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) ประกอบด้วย  ปารมี  สุธีรัตน์  และ ณัฐพากย์  ชัยชนะวงศาโรจน์
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ประกอบด้วย ศุภกร  ลีลามัจฉากุล และ ปร์วีร์  ทับดวง

 

ประเภทคู่หญิง
ชนะเลิศ  ได้แก่  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ทีม 1 ประกอบด้วย ชลธิกานต์  เกษตรภิบาล และปวริศา  ชูเขียว
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่  โรงเรียนประชานิเวศน์ ประกอบด้วย ณชนก  สุมาลี และสิริพิมล  เจนสินสมบูรณ์
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ทีม 2 ประกอบด้วย ณัฐชยา  อินปัน
และ ภัทรวดี  ประเสริฐสรรค์

 

ประเภทคู่ผสม
ชนะเลิศ  ได้แก่  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) ประกอบด้วย ปวริศ จารุอำไพแสง และวนิทรา  สถิตย์วิริยะกุล
รองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกอบด้วย ปาณิสรา  พรหมเต็ม และ ธนนท์  ธัญญกสิกล
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ประกอบด้วย กวิสรา  วันศุกร์ และรวิสุธ  สิงห์ครทา

 

ประเภททีมชาย
ชนะเลิศ  ได้แก่  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ประกอบด้วย ปภังกร  พงษ์เดช, กิตติคม  ไกรอมร และชิษณุชา  ทรัพย์ตันติกูล
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ประกอบด้วย จิรัฏฐ์  วชิระเธียรชัย, เลิศวรุณ  ศรีฉันทะมิตร และ สิรเศรษฐ์  เตชะสมบูรณ์
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประกอบด้วย ติณณ์  ไชยสถิตวานิช, สรวิชญ์      จันทร์เจริญฤทธิ์ และ โชคภูมิชัย  อาจกำชัย

 

ประเภททีมหญิง
ชนะเลิศ  ได้แก่  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
ประกอบด้วย  จันทปภา  อังธารารักษ์, พลอยไพลิณณ เลิศวิวัฒน์ตระกูล และ ไอรัก  ฟูกูฮาระ
รองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ประกอบด้วย พิชญารัตน์  สิตัสสะ, อัยยา  เสือแก้ว และณัฐภัชศร  แก้วกมล
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่  โรงเรียนประชานิเวศน์ ประกอบด้วย ชาคริยา  โสตถิวนิชย์วงศ์, สุธารัตน์  แก้วพวง และ เบญจณี  ศรีวงศ์มณีรัตน์

 

ประเภททีมผสม
ชนะเลิศ  ได้แก่  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ประกอบด้วย วีรวิชญ์  วัฒนาเศลารัตต์, ธีรวัฒน์  เอี่ยมเจริญชัย และ กัลยรักษ์  วณิชย์วรนันต์
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกอบด้วย  ลู่จา  หวัง, พัชรกันย์  ศรีวิชัย และ เตชินท์  ศรีคุ้ม
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่  โรงเรียนประชานิเวศน์ ประกอบด้วย ภูวเนศวร์  ศรีสุข, จักรภัทร  เจนวิชชุเมธ และ จิรัชญา  แจ้งกระมล