ผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 31 ประเภทบุคคล (กระดาน 19*19)

การแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬานักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 31 (ช้างน้อยเกมส์) จัดขึ้นวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ โดยวันที่ 16 สิงหาคม เป็นการแข่งขันประเภทบุคคล (กระดาน 19*19)

 

กีฬานักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 31 กีฬาหมากล้อม “ ช้ำงน้อยเกม”

กลุ่มโซน แบ่งเป็น 6 กลุ่มเขต ดังนี้

1.) กรุงเทพเหนือ

2.) กรุงเทพตะวันออก

3.) กรุงเทพกลาง

4.) กรุงเทพใต้

5.) กรุงธนใต้

6.) กรุงธนเหนือ

ซึ่งในแต่ละกลุ่มมีรุ่น

1. อายุไม่เกิน 10 ปี

2. อายุไม่เกิน 12 ปี

3. อายุไม่เกิน 14 ปี

4. อายุไม่เกิน 16 ปี

แต่ละรุ่นอายุ มี 4 ประเภท คือ

 

 

 

ผลการแข่งขันหมากล้อมช้างน้อยเกมส์ ประเภทบุคคล 19*19 มีดังนี้

บุคคลหญิงอายุไม่เกิน 10 ปี

ชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ. กรวรรณ  มณฑา  โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์ (กรุงเทพตะวันออก 1)

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ. กัญญษพัชร  มีนวล  โรงเรียนประชานิเวศน์ (กรุงเทพเหนือ 1)

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ. สุชานาถ  มังครัชเสถียร (กรุงเทพเหนือ 3)

บุคคลหญิงอายุไม่เกิน 12 ปี

ชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ. ภัทราณิศฐ์  รุ่งรดิศเดชานนท์ (กรุงเทพใต้ 1)

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ. รัตนกาญจน์  เจริญสุข (กรุงธนใต้ 1)

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ. มณีรัตน์  กันพะนะ (กรุงเทพตะวันออก 1)

บุคคลหญิงอายุไม่เกิน 14 ปี

ชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ. งามสิริ  รังษิโย (กรุงเทพเหนือ 1)

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ. ศีตลา  กองแก้ว (กรุงธนเหนือ 1)

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ. วิญญ์ชลีย์  แจ้งประจักษ์ (กรุงเทพเหนือ 2)

บุคคลหญิงอายุไม่เกิน 16 ปี

ชนะเลิศ ได้แก่ น.ส. เกวลิน  บัวบาน (กรุงเทพตะวันออก)

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ น.ส. เมลิษา  คีรีราช (กรุงธนเหนือ)

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ น.ส. วรรณตรี  ประชุมชัย (กรุงเทพใต้)

บุคคลชายอายุไม่เกิน 10 ปี

ชนะเลิศ ได้แก่ กรุงเทพใต้ มือ 1

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ กรุงเทพเหนือ มือ 1

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ กรุงเทพตะวันออก มือ 1

 

บุคคลชายอายุไม่เกิน 12 ปี

ชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช. วิภาส  ทองดีนิโรจน์ (กรุงเทพเหนือ 1)

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ช. ธนพล  วงศ์อนันต์ (กรุงธนเหนือ 3)

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ช. ชัยภณ  ธงนำชัยมา (กรุงเทพเหนือ 2)

 

บุคคลชายอายุไม่เกิน 14 ปี

ชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช. สนธิ  อินทร์กิ่ง (กรุงเทพใต้ 1)

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ช. สิรธีร์  ใจเมือง (กรุงเทพเหนือ 2)

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ช. ยศกร  สิทธิรัตน์ (กรุงเทพตะวันออก 1)

บุคคลชายอายุไม่เกิน 16 ปี

ชนะเลิศ ได้แก่ นายประเสริฐ  อัตถาเวช (กรุงเทพตะวันออก)

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายศศิบุตร  แก่นจันทร์ (กรุงธนเหนือ)

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายจักรพรรดิ  โพธิพิภัทรกุล (กรุงเทพเหนือ)